Home

Vad har Friedrich Fröbel betytt för förskolans Praktik

Pedagogik i den kommunala förskolan. Friedrich Fröbel var den pedagogiska föregångaren till den pedagogik som idag används i Sveriges kommunala förskolor. Han levde under 1800-talet i dåvarande Preussen, och myntade begreppet barnträdgård eller kindergarten på tyska. Den pedagogik som Fröbel tog fram ligger idag till grund för den svenska. Friedrich Fröbel grundade tyska Kindergarten som motsvarar den svenska förskolan. För att främja barns utveckling menade han att de vuxna skulle ansvara för utformningen av miljön och tillgodose deras behov. Materialet är en förutsättning för att barnen ska utvecklas, det skall vara utmanande och väcka intresse Fröbelpedagogik Måsens förskola är inspirerad av Fröbelpedagogiken. Detta innebär att vi lyfter fram naturen, leken, språket och sinnena. Fröbel ansåg att det var viktigt att låta barnet pröva sig fram, konstruera och upptäcka - barnet är och förblir skapande. På grund av detta skulle pedagogen in Friedrich Fröbel (1782-1852) startade i Tyskland sin kindergarten och inledde därmed en ny fas för förskolepedagogikens historia. Friedrich var före sin tid och han var den enda som förstod att för att uppfostra barn på rätt sätt behövs utbildning. Fröbel försökt Begreppet den fria leken hör ihop med den tyske pedagogen Friedrich Fröbel. I hans pedagogik utgör leken en av kärnpunkterna och han anser att det är det naturliga sättet för barnet att uttrycka sig på. Fröbel tycker bland annat att lek ger glädje, frihet och tillfredsställelse

förhållningssätt till leken. Slutligen tar vi också upp vad lekmiljön har för betydelse för barnen i förskolan. 5.1 Friedrich Fröbel (1782-1852) Fröbel var en tysk pedagog och han startade sin första skola 1816 och den första Kindergarten (dagens förskola) 1840. (Vallberg Roth, 2002:32) Fröbel var den person som introducerade lek i förskolan för att visa att även de små barne Friedrich Fröbels pedagogik. Publicerad 2014-01-21 10:50:00 i Allmänt, Hans tankar och idéer om det skapande barnet, en allsidig utveckling och om lekens betydelse är det som bl a har format förskolan både i Sverige och i den övriga världen. Man kan säga att han genom sitt pedagogiska lekmaterial och genom att han startade den första utbildningen.

Den ursprungliga Kindergarten tycks ha liknat det vi idag kallar öppen förskola, bortsett från att en fast grupp med familjer betalade för sig. Det centrala i verksamheten bestod i att föräldrarna lekte med sina barn. Vid denna tid hade Fröbel utvecklat sin pedagogiska teori om leken som människans första bildningsmedel I Welén (2009) omnämns den tyske Friedrich Fröbel (1782- 1852) att leken har en stor betydelse för barns lärande, att genom lekens väg bygger barnen nya kunskaper. I Fröbels verksamhet fanns det planerade material som han kallade för lekgåvor. Lekgåvorna innehöll, till exempel geometriska material och sömnadsarbeten Kring sekelskiftet 1900 startades fyra seminarier för utbildning av barnträdgårdslärarinnor i Sverige, alla med utgångspunkt i så kallad fröbelpedagogik, det vill säga pedagogisk verksamhet som byggde på de gåvor och sysselsättningar som den tyske pedagogen Friedrich Fröbel (1782-1852) utvecklat och beskrivit som särskilt lämpliga för de yngsta barnen (Hatje 1999; Johansson 2017) Friedrich fröbel (1782-1852) • Allsidig harmonisk utveckling, • Barnens natur skulle frodas och utvecklas • Fostra original inte kopior • Kom, låt oss leva för våra barn, låt dem leva tillsammans med oss, så kommer vi att genom dem vinna vad vi alla behöver. 2018-10-29Bri+Tellgren 9

Pedagogik i den kommunala förskolan - Så bedrivs förskolan

sitt eget hem. De var inspirerade av Friedrich Fröbel, en tysk pedagog som 1817 startade en egen skola grundad på sina idéer om elevernas fria och självständiga tänkande. Friedrich Fröbel har kallats Kindergartens fader men hans syn på människan och barnet som innerst inne goda var radikal och betraktades med sto Fröbel har präglat den svenska förskolan och dess arbetssätt. Han talade om lekgåvor som pedagogiska hjälpmedel och den tionde lekgåvan var papper och penna (Bendroth Karlsson, 1998). Reggio Emilia I det här examensarbetet har vi intresserat oss för Reggio Emilia-filosofin, eftersom flertalet förskolor med ateljé idag ofta arbetar utifrån ett Reggio Emilia-filosofiskt tänkande Barnträdgårdsrörelsen hämtade sin huvudsakliga ideologiska inspiration från Friedrich Fröbel (1782-1852). Fröbels lära och pedagogik för de yngre barnen, var influerad av Johan Amos Comenius texter om hur människans utbildning bäst sker i barnåren och egentligen endast då kan genomföras, och av Jean-Jaques Rousseaus framställning om barndomens egenvärde och barnet och barndomen.

Förskolan vilar på demokratins grund, vilket betyder att vi inom förskolan bland annat skall ta tillvara barnens tankar och uppmuntra förmågan till eget inflytande i vardagen. Vad har pedagogerna för uppfattningar av begreppet barns kindergartens grundare Friedrich Fröbel, vars övertygelse var en tro på varje människas. Den traditionella förskolan har växt fram succesivt. Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) skriver om Friedrich Fröbels betydelsefulla tankar gällande barnens lek och verksamheten som har speglat formningen av den traditionella förskolan. Fröbel startade den första förskolan som hette Kindergarten, vilket betyder barnträdgårdar Förskolan ska även arbeta för att barnens språk ska utvecklas och stimuleras: Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling influens var Friedrich Fröbel och barnträdgårdar vilket sinnen (Änggård, 2010; Sjöstrand Öhrfelt, 2015). I förskola och skola har spridningen av utomhuspedagogik ökat under de undervisning och i följande avsnitt presenteras vad pedagogik är och mer specifikt vad utomhuspedagogik kan betyda för pedagogernas.

Jag har fått planerat och haft aktiviteter bland annat har barnen gjort play- doh figurer, gjort änglar, bakat pepparkakor och gjort ljusstakar. De större barnen på förskolan har fått bakat pepparkakor som förskolan ska bjuda föräldrarna på tisdag då det är luciatåg Estetik är för mig ett väldigt luddigt begrepp. Vad betyder det? Skulle jag definiera ordet skulle det betyda det vackra, något ögat gärna vilar på.Därför är det intressant att få dyka ned i detta ämne för jag som förskollärarstudent med begränsad kunskap i estetik skulle nog inte använda detta ord och begrepp med barnen på förskolan

Fröbelpedagogik - Norlandia Förskolo

Undervisningsbegreppet är inte en ny frågeställning inom förskolan utan har varit omdiskuterat och använts som begrepp sedan Friedrich Fröbel startade barnträdgårdar runtom i Sverige i mitten av 1800-talet. Fröbel anses vara den som i startfarsen satt störst prägel på den svenska förskolepedagogiken Bücher für Schule, Studium & Beruf. Jetzt versandkostenfrei bestellen

Friedrich Fröbels pedagogik - friedrichfrbel

förutsättningar barn har i praktiken samt hur de använder sig av sitt bildskapande. Däremot var han kritisk till vad för orsaker som Skapande pedagogik i förskolan Friedrich Fröbel Under 1800-talets slut och 1900-talets början var Friedrich Fröbel (1782-1852). Vad som utmärker Ferrières progressiva utbildning. Friedrich Fröbel och förskolans historia. Dagis, föris, lekis - kärt barn har många namn, men visste du att den första förskolan är 200 år gammal? Läs vidare för att ta reda på förskolans historia

Fröbel och det musiska lärandet Grundskollärare

viktiga för dem, om vad ett kök kan innehålla. vill jag visa att förskolans praktik innehåller många matematiska moment och begrepp. I projektarbetet har jag använt mig av förskolans vill jag framförallt lyfta fram den tyske pedagogen Friedrich Fröbel (1782-1852) som enligt Doverborg, Emanuelsson, G. Emanuelsson, L. 66 BIRGITTA QVARSELL nordisk barnehageforskning 2011 4(2), 65-74 issn 1890-9167www.nordiskbarnehageforskning.no och ta vara på i en kulturpedagogik för sm En viktig föregångare var Friedrich Fröbel, som vi har att tacka för uppfinningen av förskolan, men många andra utvecklade därefter egna koncept som prövades på friskolor. Många av reformpedagogernas idéer, som först kunde verka revolutionära, är nu allmänt vedertagna och en självklar del av skolvardagen För att ge en introduktion till vad jämställdhetsarbete i förskolan kan handla om, har vi valt att lyfta fram ett antal projekt som vi menar har fått stor spridning i Sverige. Ett av projekten kommer från Gävleborgs län och Tittmyrans och Björntomtens förskola

Nya perspektiv på förskolans historia: Etnografiska

 1. Här redogörs också för den läroplansutveckling som skett genom åren fram till dagens läroplan med fokus på matematiken. 3.1 Vad är matematik i förskolan? Friedrich Fröbel levde mellan åren 17821852 och hade under sin tid som - verksam i sina barnträdgårdar en betydande roll för matematiken, detta genom sin syn på matematiken som et
 2. samlingens betydelse i förskolan och undersöka vad personalen på förskolan har för tankar kring samlingen. Vi valde att göra en kvalitativ studie som bygger på intervjuer med tio personer med både förskollärare och barnskötare fördelade på tre förskolor och i två städer om deras syn på samling
 3. Första läroplanen för förskolan kom ut år 1998, tidigare har det funnits riktlinjer som visade arbetets upplägg med barnen. Om vi tittar 30 år tillbaka i förskolans historia har matematiken inte haft stort utrymme i dokumenten om vi jämför med de nya läroplanen. Tidigare gälld
 4. Att undervisning i förskolan består av fostran, lärande, lek och att omsorg har en grundläggande betydelse för undervisningen visas i avhandlingarna Det ansvarsfulla mötet: En närhetsetisk analys av omsorgens innebörder i förskola av Mie Josefson och Att göra pedagogisk praktik tillsammans: Socialt samspel i förskolans vardag av Sara Dalgren som kort presenteras nedan

Förskola - Wikipedi

En samsyn om vad en naturguide har för kompetens bidrar normen och vad den betyder kan efterfrågan på utbildade guider öka. 2. Omfattning Denna norm riktar sig inte mot något särskilt tematiskt område inom naturguidning Filosofen och pedagogen Friedrich Fröbel (1782‐1852) fångade kärnan i guidning oc definierar deras förskola som traditionell förskola. Enligt Ann Granberg (1998) har förskolan vuxit fram ur olika pedagogiska tankegångar och psykologiska teorier. Friedrich Fröbel (1782-1852) brukar betraktas som förskolans grundare och dagens svenska förskola har sina rötter i Fröbels Kindergarten (Granberg 1998, s. 153) Pedagogiska inriktningar i förskolan. Alla de pedagogiska inriktningarna som finns har kommit till för att man har olika synsätt på hur ett barn utvecklas. Med det finns en gemensam grund för alla och det är att man vill ge barn en utveckling där de kan känna sig trygga, lugna, självständiga och harmoniska

teori. För att besvara frågeställningarna Hur beskriver barn vad lek är för dem och Vad är det i leken som lockar barn att leka användes metoden semistrukturerade intervjuer med ett förutbestämt frågeschema i intervjuer med 17 förskolebarn. Detta har möjliggjorts genom at Vad är ikt i förskolan. Mitt uppdrag som förstelärare handlar om att utveckla IKT som ett pedagogiskt verktyg i skolan.Jag börjar med att förklara vad IKT står för då jag har insett att det finns både kollegor och rektorer som inte vet vad det betyder Enligt läroplanen för förskolan (Skolverket 2010) ska barnens egna intressen och erfarenheter ges inflytande i den pedagogiska verksamheten, vilket betyder att barnens egen vardag utanför förskolan ska ses som betydelsefull och bör införlivas i förskolans arbete. Vi har läst en he förskolans gård, en viktig och betydande plats för såväl lärande som lek, känsla, samhörighet, socialt samspel och trygghet.4 En effekt som kan komma av att barn idag har mindre kontakt med naturen än tidigare är att de går miste om det egenvärde som finns av att vistas i naturen Förskolans historia Vi har valt att beskriva en historisk tillbakablick på hur förskolans verksamhet har utvecklats, eftersom detta har påverkat hur dagens förskola är utformad och pedagogernas nuvarande uppdrag. Gannerud och Rönnerman (2007, ss.12-13) redogör för att förskolans verksamhet har blivit mera individ anpassad Häftad, 1995

Temats historia -125år med samma diskussion Förskola

dagen i förskolans verksamhet. Jag har tidigare reflekterat kring vilken roll pedagogerna tar i leken och verksamheten samt hur miljön bidrar till en meningsfull lek. Leken har enligt Läroplanen för förskolan stor betydelse för barns utveckling och bör användas på ett medvetet sätt för att främja utveckling (Skolverket, 2016) presenteras för att ge en djupare förståelse för hur bildskapandet utvecklats och vad som 1900-talets början var den tyske pedagogen Friedrich Fröbel (1782-1852) den främsta förmågor utvecklas i förskolan och skolan och har för avsikt att göra estetiken och barn Friedrich Fröbel (1782 -1852) anses av många vara förskolans anfader, han menade att matematik och gudomlighet var nära sammankopplade och av yttersta vikt för barnens lärande (Fröbel, 1995, refererad i Doverborg, 2006a). Fröbel ville ha en förskolepedagogi Används för kommungemensamma projekt inom förskolan. Use template. Matematik i förskolan. språk och fantasi har betydelse för vilka föreställningar vi skapar oss om de fenomen och sammanhang vi möter. Fantasi, Fröbel beskrev de olika formerna som viktiga inom förskolans pedagogik

Jean Piaget är ett av de namn som alltid står skrivna med guldskrift inom psyko. Hans teori om bandomens kognitiva inlärning har fått oss att se honom som den moderna pedagogikens fader. Han upptäckte att logikens principer börjar formas inom oss innan vi börjar använda själva språket. Det kommer från en sensorisk såväl som motorisk aktivitet och samspelet med omgivningen och filosofer som har inspirerat pedagogiken på olika sätt. Några av dem är Carl von Linné, Jean-Jacques Rousseau, Johann- Heinrich Pestalozzi, Friedrich Fröbel, Ellen Key och John Dewey. 3.1.1 Carl von Linné ( 1707-1778) Under 1700-talet blev Linné känd för sitt arbete då han sorterade och gav växter och djur latinska namn Rapport 2017ht02366 pedagogik,)didaktikoch) Mattias Lasson Institutionen)för) utbildningsstudier,) Självständigt)arbete,)) 15hp) De är bara lite upptagn betydelse för dessa skillnader i flickors och pojkars lek. Metoden som vi valde att arbeta med var intervjuer till verksamma pedagoger. Vi intervjuade totalt sju pedagoger från fyra olika förskolor. Alla verksamma pedagoger som blev intervjuade var kvinnliga förskollärare och de har arbetat inom förskoleverksamheten i 1-36 år

Dels för att det är min bransch och intresserar mig. Dels för att många av er som läser är svenska förskollärare som är nyfikna på hur det funkar (eller inte funkar) på förskolor i andra länder . Friedrich Fröbel - Wikipedi . Sunshine has 4 locations in Tampere, with kindergarten, preschool, daycare and after-school club facilities Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's.

En sammanhållande social praktik - Svenska

jkar har tillgång till god kvalitet på barnom-sorg och förskola så de kommer till skolan färdiga för att lära (UN 2015). För att bli delaktig i vissa aktiviteter i förskolan, i det lokala samhället och som en global med-borgare (Farrell och Pramling Samuels-son 2018) behöver barn utveckla kunnande inom många områden, däribland matema Friedrich Fröbel (1782‐1852) Redan 1700‐tals filosofen Fröbel fångade som pedagog kärnan i guidning/naturvägledning. För att uppnå detta krävs både ämnesspecifika kunskaper och förmågan att skapa förutsättningar för deltagaren att få en minnesvärd upplevelse i naturen Britt Tellgren har kartlagt förskollärarutbildningen historia och dess omvälvande förändringar. Hon har undersökt vad som ingår i förskollärarutbildningens tradition, studerat de bärande värdena från början av förra seklet fram till idag samt försökt förstå vad som många andra uttrycker det som sitter i förskolans väggar - läraren har mycket gemensamt med kunskapsbärare utanför skolan. Om detta synsätt tas på allvar och hela systemet görs öppnare blir konsekvenserna omfattande: i skolans praktik, inom universitet och högskolor, för fortbildning och yrkeskarriärer. Det skulle betyda bättre rekrytering och högre status för lärare i Sverige

BARNS INFLYTANDE I FÖRSKOLAN - DiVA porta

en jämförelse över hur bra föräldrars åsikter stämmer överens med vad grunderna för planen för småbarnspedagogik säger. Orsaken till varför jag är intresserad av just detta är för att jag under skoltiden har varit på praktik vid daghem och det finns en chans att jag i framtiden kommer att jobba ino Personalen har svårt för begreppet, kopplar det oftast till skolans värld och ger uttryck för olika delvis motsatta åsikter. De talar om att undervisning som begrepp har blivit ett krav som man måste förhålla sig till, samtidigt ser de det som om begreppet har höjt förskolans status

Froebel's Kindergarten - YouTube

I år är det friluftslivets år. Under hela 2021 kommer därför Friluftsfrämjandet att bjuda på tips för att inspirera till mer friluftsliv i vardagen. Genom kampanjen Veckans Äventyr får alla som vill ett uppdrag i veckan att genomföra ute i naturen. Ett roligt sätt att komma ut i naturen för både stora och små På förskolan har barnen sedan fått arbeta med det de upplevt genom diskussion, reflektion och aktiviteter i förskolans olika profiler. Barnens kreativitet och fantasi tas tillvara genom att erbjuda olika uttrycksformer. Under läsåret 2010-2011 har förskolan arbetat med Tema Staden och det är detta tema som presenteras i denna artikel Pihlgren lyfter fram att samlingen har sitt ursprung hos Friedrich Fröbel som ansåg 1903 att barnen tillsammans skulle bilda en ring för att känna en gemenskap med världsalltet, ringen skulle representera evighet och helhet, medan Davidsson dock påpekade att målet med samlingarna skulle vara en förberedelse inför skolan håll i svensk förskola och skola, råder det alltjämt ingen samstämmighet om vad utomhuspedagogiken egentligen har för särdrag. Den begreppsliga för-virringen har lett till att en rad sinsemellan ganska olikartade pedagogiska praktiker fått beteckningen utomhuspedagogik. I och för sig kan det anse Vi har valt att undersöka förskollärarnas syn på den fria lekens roll för barns lärande. I ett historiskt perspektiv har förskolan haft dubbla uppdrag inom pedagogiken då omsorg och lärande bildar en helhet. I litteraturen Förskolans naturvetenskap i praktiken skriver författarna att i dagens förskola är uppdrage

I dagens förskolor har fenomenet samling blivit en allmän tradition bland barn samt samman med inflytande som belyses av förskolans läroplan 98, som ett krav för barnen att och att den personen med störst inflytande på fenomenet är pedagogen Fröbel, Friedrich (1782- 1852). Fröbel utformade en förskola vid namn kindergarten. närmare undersöka vad förskolan är f idéer från Friedrich Fröbel och tysk filosofi på 1800-tale t, Förskolan som en förskola för alla, har realiserats i och med att denna skola har utvidgats för att inkludera för-skolan. Ministrar med ansvar för förskolan 93 Tabeller och diagram 94. 10 Förskolans historiska rötter (1850-1930) Fröbel utarbetade material, lekar och sånger för verksamheten och han betraktas av många som förskolans fader Matematik har ansetts vara ett viktigt ämne sedan pedagogen Friedrich Fröbels tid (1782- 1852). Dessutom har Fröbels tankar om matematik visat sig påverka positivt för pedagoger inom förskolan som genom detta lyft fram matematiken och dess betydelse på ett bredare plan i undervisningen i förskolan (Wernberg m.fl., 2010, s. 157) även belysa med konkreta exempel från förskolans praktik. Nationellt centrum för utomhuspedagogik, NCU, vid Linköpings universitet har följande definition för vad de menar är utomhuspedagogik på sin hemsida: och även av Friedrich Fröbel vars tankar låg til

Child-centred educationCasanova blog: friedrich froebelFriedrich Fröbel | familia Dei

det Friedrich Fröbel kallade Kindergarten. Fröbel la stor vikt vid de geometriska formerna och naturens lagar, cirkeln kom att bli en symbol för oändlighet och den sociala enhet barnen ingick i (Rubinstein Reich, 1996). Samlingen och dess cirkulära form har kallats en gudomlig enhet trot snarare än vad det enskilda barnet vet eller får gehör för vid vissa tillfällen • Det är kritiskt att inse att förskolan är en social arena där varje barn delvis har unika upplevelser med sig och tar med sig delvis unika erfarenheter från att delta i denna verksamhe Leken är en social praktik där barn lär sig förhandla om och argumentera för vad de vill. Ur ett socialisation perspektiv är leken en miljö för barnen där de lär sig de olika formerna av socialt samspel som har betydelse för deras sociala, känslomässiga och språkliga utveckling (Johansson & Pramling Samuelsson 2003) Dagens bygglek har till stor del inspirerats av Fröbel, som introducerade lekgåvorna som begrepp i förskolan för många år sedan. Matematiken i förskolan har sin tur hämtat en del inspiration hos Maria Montessori .Vårt pedagogiska arbete och vår dokumentation har hämtat inspiration från Reggio Emilia

17 Best images about Froebel's Gift's on PinterestWegbereiter: Friedrich Fröbel - Erfinder des KindergartensEarly Childhood Education: Frierich Froebel

Undervisning i förskolan : att skapa Organisationsförändring är svårt och leder inte alltid till det man har tänkt sig. Även om de flesta för hur man ska göra men behandlar även de fällor och utmaningar som följer på organisationsförändring i praktiken. Vad betyder förändring för de som är involverade och hur. Samlingen grundar sig på Friedrich Fröbels (1782-1852) pedagogik där barn socialiserade sig i grupp och samspel för lärande, instruktion och informationskunskap (Rubinstein Reich 1996, s. 9, 10). 1837 startade Fröbel en uppfostringsskola, den småbarnsskola som 1840 fick namnet Kindergarten. Samlin Den svenska förskolan har växt fram genom den tyska pedagogen Friedrich Fröbels (1782-1852) Kindergarten (Johansson, 1983). Fröbel var den första som utarbetade ett pedagogiskt arbetssätt med små barn. Leken fick ett värde genom Fröbel. ˛Leken är för honom barnets sätt att uppleva världen / &/ ˛ (Johansson, 1983, s.9) Förskolan har hämtat sin inspiration från Fröbel och Pestalozzi och deras ideal om den fria människan. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan är en egen skolform där verksamheten omfattas av utbildning och undervisning och som leds a

 • Ellery's new year's eve.
 • YouTube Copyright rules.
 • Samsung gear sport sm r600.
 • Att göra i Dalarna när det regnar.
 • Fjärilskniv träning.
 • Vandrarhem Bollnäs.
 • Ken Follett Adlibris.
 • Pund förkortning lb.
 • Bokare musik.
 • Ta bort hudflikar Östersund.
 • Google share price.
 • Låg kroppstemperatur förkyld.
 • Yamaha VMAX 1200 top speed.
 • Mental jämvikt.
 • Tärningsslag synonym.
 • Nebeneinkommen steuerfrei.
 • T portal.
 • HOBOware Pro Download license key.
 • Köra hjullastare inhägnat område.
 • Spinal muskelatrofi behandling.
 • Musikrum rickard musikstilar.
 • VLW Anmeldung.
 • Ugnsbakad braxen.
 • Röda Bönor The föreställning.
 • Akershus fästning.
 • Hur länge håller rabarberpaj i kylen.
 • Dota 2 Major.
 • Offer synonym.
 • Audi 2.7t engine specs.
 • Öppettider Flisby Halmstad.
 • Japansk tekanna.
 • Elfa Paketlösningar.
 • COMMON Era jewelry.
 • Skummeslövsstrand till salu.
 • Leo Lyxfällan Instagram.
 • COMMON Era jewelry.
 • 11 weeks pregnant belly pictures first pregnancy.
 • Casual Kläder Herr.
 • Youtube AccuWeather bangalore today.
 • Gaming keyboard mini.
 • Frontböj kettlebell.