Home

Konkludent handlande rättsfall

Men att bevisa att konkludent handlande faktiskt föreligger måste vägledning hittas i praxis. Det finns inget lagstöd för denna modell. Se gärna rättsfallet NJA 1961 s 658 där ett bolag levererat elspisar och kylskåp till en kommun. Eftersom kommunen kvitterat ut varorna (dvs. agerat konkludent) kunde de inte undgå betalningsskyldighet Avtal genom konkludent handlande innebär att någon aktivt företar en handling som bekräftar att denne anser sig bunden av ett avtal. Det förutsätts således att det konkludenta handlandet föranletts av ett konkret anbud eller viss konkret rättshandling som ger uttryck för viss vilja

Att ett anställningsförhållande kan uppstå genom konkludent handlande från arbetsgivarens sida framgår av bl.a. rättsfallet AD 1988 nr 38 [ Karnov ], där ett anställningsförhållande ansågs ha uppstått genom att ett bolag på visst sätt hade förfogat över en persons arbetskraft Konkludent handlande är ett juridiskt begrepp som innebär att avtal anses slutet på grund av handlande i överensstämmelse med ett avtal trots att formellt avtal aldrig slutits. Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport. Rättsfall med detta begrepp (2 Aktuella rättsfall. AD 2018 nr 61 och nr 62. har haft fog för sin uppfattning att arbetstagaren genom sitt agerande har avslutat anställningen genom konkludent handlande. Därmed inställer sig frågan om arbetstagens olovliga frånvaro kan utgöra grund för avskedande

Avtal genom konkludent handlande - Avtalsrätt - Lawlin

 1. Att anställningsavtal kan komma till stånd genom konkludent handlande framgår av ett flertal rättsfall. Ett exempel på hur ett anställningsavtal kan träffas genom konkludent handlande, utan att någon uttrycklig överenskommelse om anställning behöver komma till stånd, är att arbetsgivaren faktiskt förfogar över arbetstagarens arbetskraft (se t ex AD 1988 nr 38)
 2. Konkludent handlande Konkludent handlande är en term inom juridikens avtalsrättsliga område och avser ett av flera sätt på vilket ett avtal kan slutas. Avtal genom konkludent handlande sluts när inget formellt avtal träffats mellan parterna, men när dessa agerar som om ett avtal existerar
 3. E.P. Björkdahl, Passivitet och konkludent handlande - särskilt i samband med hyresavtal, JT 2013-14 s. 237, analyserar ändamålen bakom huvudregeln att passivitet inte får rättsverkan och bakom undantagen att passivitet i vissa fall har rättsverkan
 4. En eftergift kan vara uttrycklig eller underförstådd (t.ex. genom konkludent handlande eller passivitet). KOMMENTAR UNDER UTARBETANDE. Senast uppdaterad 31 december 2020. Lagar: Rättsfall: NJA 1961 s. 26, NJA 1993 s. 570, NJA 2002 s. 630 (Restaurang Pelé),.
 5. Arbetsdomstolens refererade avgöranden om konkludent handlande sedan 1993 (listas nedan; klicka på rubrikerna i listan nedan om du vill läsa mera om avgörandet). På Sören Ömans hemsida finns alla Arbetsdomstolens refererade avgöranden sedan 1993 och information om domarpersonalen och statistik
 6. och konkludent handlande - särskilt i samband med hyresavtal, Juristtidning tidskrift 2013-14, s. 248. 1.6 Disposition Efter en inledande presentation och bakgrund av uppsatsens ämne kommer uppsatsens andra kapitel att behandla avtalsbundenhet och vart man kan hitta bestämmelser kring detta i lagrum

NJA 2010 s. 600 lagen.n

Bemanningsföretag ansågs ha visat att uppdrag även medförde avtal genom konkludent handlande, även ersättningsskyldighet; Bl.a. om betydelsen av att beställare kände till bemanningsföretagets avtalsvillkor från tidigare arbete hos denne. Skriftkrav vid uppsägning av lägenhetsarrende Sökord: Anställnings ingående, konkludent handlande, arbetsgivare Rättsfall: AD 1976 nr 128, AD 1976 nr 4, AD 1979 nr 128, AD 1983 nr 130, AD 1984 nr 141, AD 1998 nr 146, AD 2003 nr 18, AD 2006 nr 24, AD 2012 nr 40, AD 2016 nr 21, AD 2016 nr 76, NJA 2006 s. 599, NJA 2014 s. 97 Rättsfall 28 apr 2020 Konkludent handlande avgör whiplashmål i miljonklassen Försäkringsbolaget Folksam anses ha träffat avtal om en whiplashskada genom konkludent handlande och måste betala närmare två miljoner kronor till en försäkringstagare. Orsaken är att bolaget muntligt och konkludent handlande vid uppsägning. Muntlig uppsägning eller uppsägning genom konkludent handlande, anses i nuläget inte tillräckligt användbara. Muntlig uppsägning har varit ett alternativt tillvägagångssätt sedan 1907 års nyttjanderättslag och ansågs enligt propositione

Detta är en låst artikel Registrera dig för Mitt DJ Premiumkonto och få tillgång direkt till introduktionspriset 69 kr/mån inkl. moms. Skaffa Mitt DJ Premium Logga in Mitt DJ Premium.. Anställningsförhållande kan även uppkomma genom konkludent handlande, vilket betyder att arbetsgivaren uppträder på ett sådant sätt att den arbetande har anledning att uppfatta situationen som att hen är anställd Försäkringsbolaget Folksam anses ha träffat avtal om en whiplashskada genom konkludent handlande och måste betala närmare två miljoner kronor till en försäkringstagare. Orsaken är att bolaget skickade Trafikskadenämndens yttrande till försäkringstagaren utan att invända mot uttalandet att parterna är ense i sambandsfrågan

AD 2018 nr 29 (rättsfall från Arbetsdomstolen) Sören Öma

konkludent handlande som hade förändrat parternas avtal och att sprickbildning inte utgjorde något köprättsligt fel; Bl.a. om betydelsen av att betala och inte bestrida fakturor, samt betydelsen av funktionalitet och ändamålsenlighet vid bedömning av köprättsliga fel Konkludent handlande Vid realhandlande, även kallat konkludent handlande, kan parter ha ingått ett avtal utan att uttryckligen kommunicera med varandra. Om två parter agerat på ett sätt som om de hade ett avtal, kan det nämligen uppkomma ett avtal Vissa typer av specifikt handlande som leder till avtalets tillkomst utgör alltså avtals ingående genom realhandlande

2.1.1 Konkludent handlande & avvikande accepter Handlingar kan ersätta uttryckliga löften. Att någon betalar när de stiger på en buss eller betalar för en parkering, vilket kallas konkludent handlande, innebär att en part agerar liksom att ett avtal har ingåtts.5 Det är inte heller ovanligt att själva accepten kommer anbudsgivare Entreprenör vinner snöröjningstvist - avtal har kommit till stånd genom konkludent handlande Två bolag som båda arbetar med snöröjning har hamnat i tvist angående omfattningen av vissa arbeten som det ena bolaget, entreprenören, påstår sig ha utfört på uppdrag av det andra bolaget under vintern 2014 Aktuella rättsfall. Publicerad: 2016-12-09 09:18. Nu har Arbetsdomstolen slagit fast att en anställning uppkommit genom så kallat konkludent - alltså underförstått - handlande och att föreningen ska betala både lön och skadestånd till kvinnan. Detta är en låst artikel Bemanningsföretag ansågs ha visat att uppdrag även medförde avtal genom konkludent handlande, även ersättningsskyldighet; Bl.a. om betydelsen av att beställare kände till bemanningsföretagets avtalsvillkor från tidigare arbete hos denne. 2015, NJA 2015 s. 186 Skriftkrav vid uppsägning av lägenhetsarrende. 2014, Hovrättsdo Konkludent handlande innebär att båda parterna agerar som om det förelåg ett avtal och därigenom anses ett avtal uppkommit. Några exempel på avtal som ingås konkludent är när man löser en parkeringsbiljett, handlar i en matvarubutik eller tar ut pengar från en bankomat

genom konkludent handlande. En särskild problematik som uppstår när ett avtal har tillkommit genom konkludent handlande är att bestämma vilka villkor avtalet ska anses innehålla. Normalt sett diskuteras detta mellan parterna innan ett avtal ingås och i bästa fall skrivs avtalsvillkoren också ner Avtalsbundenhet genom konkludent handlande I rättsfallet NJA 1961 s 658 hade ett bolag levererat elspisar och kylskåp till en kommun. Varorna hade beställts av en byggmästare som för.

Talumpati tungkol sa buhay, talumpati tungkol sa buhay

Konkludent handlande - om begreppet Lagen

Konkludent handlande - två kriterier För att ett anställningsavtal ska kunna uppkomma genom konkludent handlande måste två kriterier vara uppfyllda. Det ena är att det måste ha funnits ett berättigat skäl för arbetstagaren att tro att ett anställningsförhållande har uppkommit Kort sagt innebär konkludent handlande att ett avtal blir ingått mellan två parter, utan ett formellt avtal, men genom parternas aktiva eller passiva handlingar. Ett avtal kan därmed bli ingått underförstått av och mellan parterna. Parter kan ingå avtal genom konkludent handlande. Det sker inte alltid ett tydligt avstalsslut, utan det.

Konkludent handlande Vid realhandlande, även kallat konkludent handlande, kan parter ha ingått ett avtal utan att uttryckligen kommunicera med varandra. Om två parter agerat på ett sätt som om de hade ett avtal, kan det nämligen uppkomma ett avtal Konkludent handlande. Det vanligaste inom avtalsrätten är att ett avtalsingående föregås av ett aktivt handlande, men i vissa fall kan avtalsingåendet föregås av konkludent handlande av någon av parterna. Med detta menas att en parts agerande i vissa fall kan visa att denne anser sig vara bunden av avtalet Konkludent handlande - en oenig Högsta domstol Claude D Zacharias 0. Inledning 0.1 Ännu en gång har Högsta domstolen i NJA 2015 s. 188, funnit skäl att frångå lagstiftarens lagmotiv. Ännu en gång har ändamålsskäl tillämpats som en övergripande princip vid tillämpningen av lag. Då det dessutom handlar om ett kommersiellt avtalsförhållande blir domen mycket [

Aktuella rättsfall - AD 2018 nr 61 och nr 62 Sin

Konkludent handlande När en part enbart genom sitt handlande visar att han eller hon vill ingå ett avtal och därigenom påtar sig en förpliktelse. Även en oavsiktlig handling kan i vissa fall uppfattas som att man vill ingå ett avtal och leda till avtalsbundenhet Avtalstolkning och konkludent handlande. Hej Jag driver en e-handel och har ett logistikavtal med tre månaders uppsägningstid. Avtalet sades upp i december 2017 då vi inte kom överens om nya priser som vår leverantör ville införa Det handlar dels om samtycke och behandling av personuppgifter, dels om tillsyn och digitala möten. Det finns olika typer av samtycke - uttryckligt, presumerat, hypotetiskt och konkludent samtycke - som alla avser olika sätt att samtycka till vård eller omsorgsinsatser

Efter partsangivelsen följer en kort beskrivning av vad rättsfallet handlar om för problem. Beskrivningen brukar ta upp de lagrum (paragrafer) som aktualiserats, så att man som läsare snabbt kan avgöra om rättsfallet behandlar en fråga som man är intresserad av att läsa vidare om. 3 Yrkanden och åberopade omständigheter och bevi Det kallas konkludent handlande eller konkludent avtal. Vid vissa butiksköp, till exempel när du köper en bil av en bilhandlare, är det vanligare med ett skriftligt avtal. Avtal via telefon. Om du får ett erbjudande via telefon måste du godkänna företagets erbjudande skriftligt efter samtalet för att avtalet ska bli giltigt Den överenskommelsen kan vara skriftlig, muntlig eller ha uppstått efter konkludent handlande. En fullmakt är också en form av avtal. Således genomsyras vårt vardagsarbete hela tiden av att avtalsrätten ska tillämpas i våra processer för Konsumenter, Stora risker med öppna anläggningar som saknar elnätsavtal (rättsfall). Passivitet och konkludent handlande: särskilt i samband med hyresavtal. Björkdahl, Erika P . Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law. (Civilrätt) 2013 (Swedish) In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 2, p. 237-271 Article in journal (Other academic) Publishe Rättsfall 2. I det andra rättsfallet hade den anställde träffat avtal om att få ut en viss nettolön och att arbetsgivaren skulle betala den skatt som avsåg nettolönen och vissa förmåner. Frågan i målet gällde hur bruttolönen skulle bestämmas när det förekom avdrag

Har bindande anställningsavtal träffats, genom konkludent

Avtalsslut genom passivitet och konkludent handlande; Lojalitetsförpliktelser i samband med avtals ingående (culpa in contrahendo, upplysningsplikt m.m.) Under seminarierna bereds studenterna tillfälle att i grupp närmare diskutera rättsfall, artiklar med mera Ordförklaring för konkludent handlande . Konkludent handlande. 10.3 Godkännande . Part som drabbats av avtalsbrott kan förlora rätten att göra gällande påföljder genom att han uttryckligen eller underförstått godkänt. 2.9 Avtal genom passivitet (1) Enbart tystnad eller passivitet ge I större avtal utgör definitionerna en lista i början av avtalet eller i en bilaga (se exempel 1) Angående konkludent handlande och var gränsen går. Antag att en privatperson och en entreprenör ingått ett skriftlig avtal avseende ett jobb på löpande räkning till specificerat arvode och omkostnader. En tid efter att arbetet påbörjats skickar entreprenören ett email med önskemål om ändrade villkor Konkludent handlande är en term inom juridikens avtalsrättsliga område och avser ett av flera sätt på vilket ett avtal kan slutas. Avtal genom konkludent handlande sluts när inget formellt avtal träffats mellan parterna, men när dessa agerar som om ett avtal existerar

Konkludent handlande - Wikipedi

Avtalet ingås när du (genom konkludent handlande) betalar för varan. Avtalet kan inte uppstå endast genom att en vara har fått en prislapp. Som huvudregel gäller nämligen avtalsfrihet, vilket innebär att man får ingå avtal med vem som helst om vad som helst Rättsfall - Befogat innehav av kniv Andreas Anderberg - Olovlig värdeöverföring och koncernbidrag i HD - mekanisk juridisk verkstad eller rättspolitisk designbyrå? Jan Andersson - Uppsägning genom konkludent handlande Erika P Björkdahl - HD om mäklarprovision Magnus Melin - Tredjemanspant och skuldsanering Göran Millqvis

Rättsfallen omfattar också sakägarbegreppet och krav på tydlighet i detaljplanläggning liksom detaljplanekravet i sig. Flertalet exempel handlar om omgivningspåverkan på framförallt bostäder från idrottsplats. I ett rättsfall behandlades däremot risken för omgivningspåverkan från kraftfält på idrottsplatsen och idrottsutövare Avtalsrätt I Germaine Hillerström Avtal Är en tvåsidig rättshandling Kan vara: 1) Skriftligt 2) Muntligt 3) Konkludent handlande (tyst accept) Avtalets rättsliga funktioner Partsbindningsfunktion (utpekar parterna) Reglerings- eller styrningsfunktion Ömsesidighet, frivillighet och samverkan mellan parterna Tre kategorier av avtal Konsensualavtal Formalavtal Realavtal Vem kan avtala Juridiska förpliktelser av rena letter of intent torde enligt dessa förespråkare kunna utgå på grund av exempelvis konkludent handlande, lojalitetsplikten och principen om culpa in contrahendo.Sedan allt relevant material på området studerats och analyserats torde man kunna dra den slutsatsen att rena letter of intent, utan bindande klausuler, kan medföra rättsverkningar

skyldighet att ingå avtal, gäller ex. försäkringsbola Svansen hängde rakt ner. Ur ögonvrån såg jag hur Stövelnisse kom ut från köket. Han stannade, tittade förvånat på Rosas hängande svans och sedan på mig. Jag hann se glimten i hans ögon Jag vet att jag inte får, men jag kan bara inte låta bli! Och så högg han tänderna i Rosas svans! Ett solklart fall av konkludent handlande View RFK_avtalsratt from LAW 1111 at Stockholm University. Adrian Bäck, Grupp 2, Avtalsrätt 2 Rättsfallskoncentrat: NJA 1992 s. 243 Bakgrund En revisor har under 20 års tid varit anställd ho Rättsfall. s. 137 Uppsägning genom konkludent handlande Nr 3 2011/12 Rättsfall. s. 600 Skadeståndsansvar i hyresförhållanden - en analys. Debatt. s. 722 Skadeståndsansvaret vid andrahandsuthyrning - en duplik på två repliker Nr 1 2010/11 Artikel. s. 3 En förstahandshyresgästs skadeståndsansvar vid andrahandsuthyrning - en.

2.6 Avtal genom passivitet - Avtalslagen 202

Lär dig definitionen av 'Konkludent handlande'. Kolla in uttalet, synonymer och grammatik. Bläddra i användningsexemplen 'Konkludent handlande' i det stora svenska korpus Passivitet och konkludent handlande i hyresförhållanden. Detta spännande ämne kommer att presenteras av . Erika Björkdahl, docent i civilrätt vid Uppsala universitet. Vi hoppas som vanligt på livligt och meningsfullt meningsutbyte. Anmälan till seminariet sker senast tisdagen den 16 april geno

Konkludent handlande som aningen diffus avtalsform kommer knappast att rädda Sala kommun i domstol. Konkurrensverket kräver 1,1 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift. Annons. Läs guiden om moduler. Ta del av kostnadsfri guide med råd, erfarenheter och branschkunskap kring att upphandla moduler. Rättsfall med exempel på konsekvenser Nedan redogörs för några rättsfall med exempel på konsekvenser av att skatteflyktsbestämmelserna tillämpats. Högsta förvaltningsdomstolen har med stöd av skatteflyktslagen vid taxeringen av en medkontrahent ansett att en kapitalvinst vid försäljning av en hel fastighet skulle beräknas som om endast halva fastigheten sålts ( RÅ 1984 1:92 )

Swedish term or phrase: konkludent handlande Käranden påstod i det målet att svaranden genom konkludent handlande skulle ha träffat ett avtal, innehållande en skiljeklausul, med samma innehåll som ett skriftligt avtalsförslag som käranden vid förhandlingar mellan parterna dessförinnan presenterat för svaranden, men som svaranden aldrig undertecknat eller på annat sätt uttryckligen. ett handlande på gränsen till uppsåt, d.v.s. avsiktligt, som det har beskrivits i den juridiska litteraturen.15 Den ska vara av mycket allvarligt slag för att betecknas som grov, mycket 12 Se Samuelsson 2011, Entreprenadavtal, s.38. 13 Se Hellner och Radetzki 2014, Skadeståndsrätt, s. 122 Våldtäkt En analys av förundersökningar, rättsfall och lagtext: Authors: Malviker Persson, Moa: Issue Date: 2006: University: Göteborg University. School of Business, Economics and Law: Extent: 41 pages 318832 bytes: Degree: Student essay: Abstract: Brottet våldtäkt är ett grovt sexualbrott som kränker offrets integritet och person Engelsk översättning av 'konkludent handlande' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online

(Kallas för konkludent handlande på juridiska.) Letar du efter blanketter för anställningsavtal? Skriftligt anställningsavtal. En arbetsgivare ska enligt LAS informera den anställde skriftligt om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningen senast en månad efter det att den anställde börjat arbeta Se konkludent handlande. Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor Rättsfall tillhörande kapitel 3.1..... 86. 4 Bilaga B gärningsmannens handlande varit till för att reta eller tillfredställa dennes sexualdrift. Det sistnämnda kravet saknas vid blottande, där det räcker att handlingen varit ämna

Höjning av mark och altan har aldrig behandlats lika ur bygglovssynpunkt. Altanhöjder finns det många rättsfall på och ingenstans förekommer 50 cm som jag sett. För marknivå har praxis har blivit 50 cm hos dom flesta kommuner för mindre ändring av marknivån som inte är lovpliktig. Men. KONKLUDENT HANDLANDE. Konkludent handlande är en term inom juridikens avtalsrättsliga område och avser ett av flera sätt på vilket ett avtal kan slutas. Avtal genom konkludent handlande sluts när inget formellt avtal träffats mellan parterna, men när dessa agerar som om ett avtal existerar

s. 237 Passivitet och konkludent handlande - särskilt i samband med hyresavtal Erika P. Björkdahl. Kommentera denna artikel. s. 272 Förhandlade konkurrensklausuler för anställda Rättsfall. s. 368 Sexuella handlingar utan sexuella syften - HD prövar så kallade otrohetskontroller Ulrika Andersson kritiserade rättsfallen för hur frågan om uppsåt hanterats, men denna fråga har inte uppmärksammats särskilt vid framarbetandet av den föreslagna regleringen. Hur gränsdragningen mellan uppsåtligt respektive oaktsamt handlande ska dras har länge diskuterats i juridisk doktrin. I rättsfallet NJA 2004 s. 176 slogs det fas Du kan dock sortera om rättsfallen i fallande respektive stigande ordning. För att undvika att behöva bläddra bland alla rättsfall kan du även filtrera rättsfallen med avseende på det vi valt att kalla Kärnfråga. Med kärnfråga menar vi den eller de frågor som ett aktuellt rättsfall främst handlar om Konkludent handlande inom juridiken innebär att om en normal användare gör någonting som den vet får konsekvenser, så räknas det som att den aktivt har godkänt det om den fortsätter. I cookie-sammanhang innebär det att om någon surfar in på en sida och det står klart och tydligt,. också ett antal rättsfall refereras. Har du en befattning där du ofta kommer i situationer där gåva eller förmån erbjuds bör du ta del av detta (sid 3-10). Skrifter om mutor: - Om mutor och jäv - en vägledning för offentligt anställda. Utgiven av Finansdepartementet och Sveriges kommuner och landsting. - Farliga förmåner

En seminarieövning handlar om språkriktighet och att upptäcka språkfel i juridiska texter. Kursen rättsfall i civilrätt A utgör, är det enligt 17 kap 3 § rättegångsbalken parternas yrkande och grunder som utgör ramen för domstolens bedömning Det handlar dels om aktivitetsersättningen som man kan få när man är 19-29 år. Det handlar även om sjukersättningen som man måste ansöka om när man fyller 30 år I flera rättsfall har cyklister blivit prejade eller påkörda när de har cykelpendlat eller klungtränat. Vi frågar oss om det handlar om trafikolyckor eller. Nytt rättsfall. Nytt rättsfall om fristen för registrering vid arbetsförmedlingen i mottagande medlemsstat när en arbetssökande reser till annat EU-land med bibehållen ersättning. Kammarrätten i Stockholms dom den 24 oktober 2016 i mål nr 7886-15. HFD meddelade inte prövningstillstånd i frågan, mål nr 6118-15

 • Napoléon relatives today.
 • Tierpark Schramberg.
 • Unilabs logga in.
 • Rightmove France.
 • Diseases caused by deficiency of vitamins and minerals PDF.
 • Kawasaki zx10r 0 300.
 • Caravaggio Kartenspieler.
 • Gyllenbergs stiftelse.
 • Zoo butiker Göteborg.
 • Aktiedrottningen.
 • Kia Rio 1.2 Dream Team Test.
 • Ont i ryggen vid benlyft.
 • Bauhof Bad Bentheim.
 • 3D ultraljud Uppsala.
 • Change language Photoshop 2020 Mac.
 • Tageskarte entwerten.
 • Fyrhjuling Yamaha begagnad.
 • Reachmee Lnu.
 • Mac Fotos auf NAS auslagern.
 • Reserverat belopp hur länge Swedbank.
 • Samuel Crompton family tree.
 • When is Mardi Gras 2018.
 • Marc Anthony Radio.
 • Sandbergs tapeter Ulricehamn.
 • Svensexa övernattning Stockholm.
 • Dell U2417H daisy chain.
 • LP Flip Frame.
 • Creating infographics using Piktochart.
 • Villa Merlo.
 • Aktinisk keratos sola.
 • Seniorkort JLT.
 • Valvular aortastenos.
 • Best Bluetooth speaker outdoor.
 • Caleb Maudine Moss.
 • Zurich Versicherung Kontakt.
 • Gammalt smink.
 • Västafrikansk konst.
 • I Am Legend explained.
 • Osmo Underhållsvax bauhaus.
 • La Bohème tonsättare.
 • Marjorie de Sousa y su esposo.