Home

Uppehållskort uppehållsrätt

Ansök om ett perma­nent uppe­hålls­kort. Om du är medborgare i ett land utanför EES och vill ha ett bevis på din permanenta uppehållsrätt ska du ansöka om ett permanent uppehållskort. du, om relationen till EES-medborgaren har upphört efter att du kom till Sverige, kunna visa att du har bibehållen uppehållsrätt Uppehållskort . Uppehållskortet saknar i sig betydelse för din mans uppehållsrätt. Kravet på att ansöka om uppehållskort existerar för att det ska vara enklare att göra utlänningskontroller. Hur får din man uppehållskort? Din mans rätt till uppehållskort är beroende av hans uppehållsrätt (3a:10 UtlL) Uppehållskortet ska vara giltigt fem år (eller för din planerade vistelse om den är kortare). Ni kan behöva meddela eventuella adressändringar till myndigheterna. Dina anhöriga kan använda sitt uppehållskort för att semestra i EU, men om de vill flytta till ett annat EU-land måste de ansöka om ett nytt uppehållskort i det nya landet Som EES-medborgare har du uppehållsrätt om du arbetar, studerar, driver eget företag eller har tillräckliga medel för din försörjning. Efter fem år har du permanent uppehållsrätt. Om du vill ha ett dokument som visar att du har permanent uppehållsrätt vid exempelvis kontakt med andra myndigheter kan du ansöka om ett intyg om permanent uppehållsrätt Om Migrationsverket beviljar din ansökan kommer du att få ett uppehållskort som bevis på din rätt att vistas i Sverige. Mer information finns på www.migrationsverket.se Befinner du dig i Sverige nu? Om ja, ange datum för inresa (ååmmdd) Nej J

Permanent uppehållskort för EU-medborgares

Uppehållsrätt i högst tre månader Enligt rörlighetsdirektivet har unionsmedborgare rätt att uppehålla sig i upp till tre månader i en annan medlemsstat än den där han eller hon är medborgare, utan några andra krav än att inneha ett giltigt pass eller nationellt identitetskort Krav för uppehållstillstånd I och med att du är svensk medborgare saknas förutsättningar för att EU:s regelverk om uppehållskort ska gälla. Din familjs ansökan om uppehållstillstånd kommer därför omfattas av det svenska regelverket som gäller vid anknytning till en svensk medborgare Barnet ska få samma tillstånd som du och barnets andra förälder har. Om du har uppehållstillstånd ska du ansöka om uppehållstillstånd för barnet. Om du har uppehållsrätt i Sverige har barnet också uppehållsrätt och ni behöver inte kontakta Migrationsverket. Läs mer om uppehållstillstånd för bar

Uppehållskor

 1. De heter uppehållstillstånd respektive uppehållsrätt. Uppehållsrätt gäller EU-medborgare och så kallade varaktigt bosatta i andra EU-länder. Det finns flera kriterier som måste vara uppfyllda för att man ska anses ha uppehållsrätt. Är kriterierna uppfyllda har man uppehållsrätt per automatik
 2. Uppehållsrätt har den EU/EES-medborgare som har vistats i Sverige under längre tid än tre månader och som. är arbetstagare eller egen företagare i Sverige. har kommit till Sverige för att söka arbete och har en verklig möjlighet att få en anställning
 3. Av 3 a kap. 4 § utlänningslagen följer att en familjemedlem till en EES-medborgare med uppehållsrätt också har uppehållsrätt. För en EES-medborgares familjemedlem som inte själv är EES-medborgare och som har uppehållsrätt utfärdas uppehållskort. Vem som avses med familjemedlem framgår av 3 a kap. 2 § utlänningslagen
 4. Uppehållskortet fastställer innehavarens uppehållsrätt, det vill säga tredjelandsmedborgarens rätt att uppehålla sig i den medlemsstat där hans eller hennes familj är bosatt och att, tillsammans med en familjemedlem som är unionsmedborgare, resa och uppehålla sig i upp till tre månader i någon av de andra medlemsstaterna, utan några andra krav än att inneha en giltig resehandling
 5. Uppehållsrätt regleras i utlänningslagens 3 a kapitel. Av 3 a kap 10 § framgår att en EES- medborgares familjemedlem som inte själv är EES-medborgare och som har uppehållsrätt ska ansöka om uppehållskort hos Migrationsverket senast tre månader efter det att hen kom till Sverige

Uppehållskort för anhöriga som inte är EU-medborgare; Permanent uppehållsrätt för EU-medborgare - efter fem år; Permanent uppehållsrätt för anhöriga som inte är EU-medborgare - efter fem år; Rösträtt utomlands. Kommunalval; EU-val; Rösträtt i hemlandet; Brexit: your residence rights. UK nationals: living in the E Förlängd uppehållsrätt och krav på uppehållskort Som blivande sambo till en EES-medborgare har din fästman rätt att ansluta sig till dig i en medlemsstat och erhåller genom dig förlängd uppehållsrätt, enligt 3a kap 4 § UtlL Uppehållsrätten enligt rörelsedirektivet EU:s direktiv om fri rörlighet för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar innebär att dessa personer har rätt att fritt röra sig och uppehålla sig i Sverige. Uppehållsrätten enligt rörelsedirektivet inträder automatiskt förutsatt att vissa villkor är uppfyllda (direktiv 2004/38/EG) En familjemedlem som är tredjelandsmedborgare kan ansöka om ett permanent uppehållskort hos Migrationsverket (3 a kap. 12 a § 3 UtlL). Permanent uppehållsrätt för EES-medborgare En EES-medborgare har permanent uppehållsrätt om hen har vistats lagligt i Sverige med uppehållsrätt utan avbrott i fem år (3 a kap. 6 § UtlL)

När dina familjemedlemmar som inte är EU-medborgare har bott i landet där du bor i fem år utan längre avbrott kan de ansöka om ett permanent uppehållskort hos myndigheterna i landet. Kortet ska i regel inte kosta något (eller lika mycket som ett nationellt id-kort) Bestämmelser gällande intyg om permanent uppehållsrätt samt uppehållskort och permanenta uppehållskort finns i utlänningslagen (2005:716) och utlänningsförordningen (2006:97). I dessa författningar saknas bestämmelser som närmare reglerar dokumentens innehåll och format

Permanent uppehållstillstånd (PUT) är något som Migrationsverket prövar och beslutar om. Permanent uppehållsrätt (PUR) kan medborgare i EU/EES-land få om de har bott lagligt i Sverige i fem år utan avbrott. Det kan även gälla familjemedlemmar till EU/EES-medborgare som bor i Sverige EU-medborgare som har bott i Sverige i fem år och har uppehållsrätt, uppehållskort eller permanent uppehållstillstånd kan ansöka om att bli svensk medborgare. Krav för att bli svensk medborgare - (LSM 11 §) Du ska kunna styrka din identitet. Ha fyllt 18 år. Ha permanent uppehållstillstånd, uppehållskort eller uppehållsrätt

Uppehållskortet kan ge din pojkvän rätt att bo och arbeta i Sverige så länge du har uppehållsrätt genom arbete, studier, som egen företagare eller genom att du lever på en pension eller har tillräckliga medel för er försörjning Som EU-medborgare har du automatiskt permanent uppehållsrätt i ett annat EU-land om du har bott där fem år i sträck. Då kan du ansöka om ett intyg om permanent uppehållsrätt som visar att du har rätt att bo i ditt nuvarande hemland permanent, utan några villkor. Intyget om permanent uppehållsrätt är inte obligatoriskt Uppehållskortet är kostnadsfritt. När du har vistats lagligt och med uppehållsrätt i Sverige i fem år utan uppehåll har du permanent uppehållsrätt. Om du vill ha ett bevis på din permanenta uppehållsrätt kan du ansöka om ett permanent uppehållskort på någon av Migrationsverkets tillståndsenheter Slopat krav för EU-medborgare att registrera uppehållsrätt hos Migrationsverket Sedan den 1 maj gäller att EU-medborgare som kan försörja sig själva inte längre behöver registrera sig hos Migrationsverket om de vill stanna i Sverige mer än tre månader

Permanent uppehållsrätt för EES-medborgare och deras familjemedlemmar. Bibehållen uppehållsrätt. Uppehållsstatus för brittiska medborgare och deras familjemedlemmar. Flytta inom Norden. Flytta från Sverige. Särskild postadress. Födelse. Barn födda i Sverige. Barn födda i utlandet. Moderskap, faderskap och föräldraskap De skärpta säkerhetskraven innebär i huvudsak att identitetskort, uppehållskort och permanent uppehållskort ska utfärdas i enhetliga format och med ett visst innehåll. Ansiktsbild och fingeravtryck ska sparas i ett lagringsmedium i de handlingarna. Vidare gäller att intyg om permanent uppehållsrätt ska innehålla vissa minimiuppgifter Jag har permanent uppehållsrätt i Storbritannien/EU eller kommer att få det under övergångsperioden. (EU-medborgare) och skaffa uppehållskort för anhöriga som inte är EU-medborgare fortsätter att gälla åtminstone till den 31 december 2020. Jag behöver hjälp

Uppehållskort för anhöriga som inte är EU-medborgare

1. För att få ett permanent uppehållskort ska du ansöka om det. Följ länken som jag publicerade ovan till migrationsverkets hemsida för att hitta all nödvändig information. 2. Nej, skilsmässa kan inte leda till att du blir av med din permanenta uppehållsrätt. Jag hoppas att mitt svar har varit hjälpsamt. Mv Uppehållsrätt enligt första eller andra stycket föreligger inte om ett äktenskap ingåtts, ett samboförhållande inletts eller en utlänning adopterats uteslutande i syfte att ge utlänningen uppehållsrätt. Registreringsskyldighet . m.m. Uppehållskort . m.m. 10 § 6. En EES-medborgare som har uppehållsrätt och som avser at Uppehållsrätt och uppehållskort - nu gällande regler. Som familjemedlem till en EU/EES medborgare med uppehållsrätt i Sverige och själv är medborgare i ett land utanför EU/EES området, har även du uppehållsrätt i Sverige. Vill du stanna längre än 3 månader i Sverige, ska du ansöka om ett uppehåll.. MIG 2009:21. Fråga om uppehållsrätt - En tredjelandsmedborgare, som ingått äktenskap med en i Sverige bosatt unionsmedborgare och som av annan medlemsstat dömts för grovt narkotikabrott till fängelse samt till utvisning med livstids inreseförbud, har utvisats ur Sverige av hänsyn till allmän ordning och säkerhet MIG 2011:30. Ett beslut att inte avbryta verkställigheten av ett lagakraftvunnet beslut om utvisning mot en person som åberopar uppehållsrätt i Sverige, får överklagas till migrationsdomstol då artiklarna 15.1 och 31 i rörlighetsdirektivet, som föreskriver en rätt till domstolsprövning av beslut som inkräktar på den enskildes fria rörlighet, har s.k. direkt effekt

Permanent uppehållsrätt för EU-medborgare - Migrationsverke

 1. st fem år med den person från vilken han eller hon härleder sin uppehållsrätt, har permanent uppehållsrätt. Lag (2006:219)
 2. Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållskort för familjemedlem till en EU-medborgare, om du är familjemedlem till en medborgare i Europeiska unionen, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz, men inte själv är unionsmedborgare, och du önskar vistas i Finland i över tre månader
 3. Uppehållskort Uppehållsrätt Överklagbarhet Källa Domstolsverket. Rättsfall som hänvisar till detta (2) MIG 2011:30: Ett beslut att inte avbryta verkställigheten av ett lagakraftvunnet beslut om utvisning mot en person som åberopar uppehållsrätt i Sverige, får överklagas till migrationsdomstol då artiklarna 15.1..
 4. På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor
 5. Istället införs begreppet uppehållsrätt, en själv-ständig rätt att uppehålla sig i Sverige. Uppehållstillstånd ersätts med ett registreringsförfarande som Migrationsverket skall ansvara för. färdas uppehållskort. Handlingarna utgör bevis för att registrering elle
 6. Det är frivilligt att ansöka om intyget. Permanent uppehållsrätt är inte beroende av intyg utan fastställs i lagen. Ansök om intyg över permanent uppehållsrätt med ansökan: Registrering av uppehållsrätt för medborgare i Europeiska unionen, EU_REK. Permanent uppehållskort för familjemedle
 7. Fri rörlighet för personer är en av de fyra friheterna inom Europeiska unionen.Den ger unionsmedborgare och deras familjemedlemmar rätt att, i enlighet med de förutsättningar och begränsningar som föreskrivs i unionsrätten, röra sig fritt och uppehålla sig inom unionens medlemsstater utan uppehållstillstånd.Denna uppehållsrätt är en grundläggande rättighet enligt stadgan om.
Invandring sverige migrationsverket, sedan 1930 harAnställa EU-medborgare - Migrationsverket

permanent uppehållsrätt som utfärdas till unionsmedborgare ska innehålla vissa angivna minimiuppgifter (artikel 6). 4.2.2 Regler om uppehållskort och permanenta uppehållskort Uppehållskort och permanenta uppehållskort som utfärdas till unionsmedborgares familjemedlemmar som inte är medborgare i e [size=4]Visering för familjemedlemmar till EES-medborgare. En familjemedlem till en EES-medborgare som reser tillsammans med EES-medborgaren eller som ska ansluta sig till denne bör i princip alltid kunna få en visering. En familjemedlem som är tredjelandsmedborgare har dock inte någon självständ..

Uppehållskort för EU-medborgares familjemedlemmar i Finland, servicekanaler. 11 servicekanaler. Visa serviceställen på kartan. Avgränsa servicekanaler. Rådgivning om registrering av EU-medborgares uppehållsrätt och uppehållskort för familjemedlemmar Migrationsverket För en utlänning som har uppehållsrätt kan förhållandet att denna saknar uppehållskort aldrig i sig utgöra grund för beslut om avlägsnande (MIG 2007:56). Kommissionen har framfört att det strider mot rörlighetsdirektivet att beslut att avslå en ansökan om uppehållskort inte kan överklagas Uppehållskort för en familjemedlem till en EU-medborgare. Om din uppehållsrätt registrerades på basis av arbete, ett aktivt företag, en studieplats, familjeband eller tillräckliga medel, och detta skäl inte längre existerar, kan registreringen återkallas

Rörlighetsdirektivet, eller direktiv 2004/38/EG, är ett europeiskt direktiv som reglerar unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom Europeiska unionen.Direktivet utgör grunden för genomförandet av den fria rörligheten för personer, en av de fyra friheterna och en grundläggande rättighet enligt stadgan om de grundläggande. Uppehållskortet är ett bevis som påvisar deras uppehållsrätt som grundar sig på unionsmedborgaren, d.v.s. anknytningspersonen i ärendet. 5 Efter att tredjelandsmed- borgaren vistats i Sverige tillsammans med unionsmedborgaren under minst fem år kan he

Uppehållsrätt - Wikipedi

Uppehållstillstånd eller uppehållskort? - Migrationsrätt

Uppehållsrätt för familj som är EU-medborgare

Hon beviljades uppehållskort baserat på att hon var familjemedlem till sin dotter som var EU/EES-medborgare med uppehållsrätt som arbetstagare i Sverige. Kvinnans uppehållskort gällde så länge hon uppfyllde villkoren enligt rörlighetsdirektivet, dock längst fem år En EES-medborgare som har uppehållsrätt och som avser att stanna i Sverige under längre tid än tre månader skall registrera sig hos Migrationsverket. EES-medborgarens familjemedlem, som inte själv är EES-medborgare och som har uppehållsrätt skall ansöka om uppehållskort hos Migrationsverket senast tre månader efter det att han eller hon kom till Sverige Uppehållskort. 2018-01-16 i Migrationsrätt. FRÅGA Trots detta har han bibehållen uppehållsrätt om han och du varit gifta i mer än tre år och av dessa bodde ni tillsammans i Sverige i mer än ett år. Annars har Migrationsverket rätt att neka kortet till honom

utfärda ett bevis om registrering eller ett uppehållskort bör spe­ cificeras uttömmande för att undvika olikheter i administrativ praxis eller skilda tolkningar som blir till ett alltför stort hinder när unionsmedborgarna och deras familjemedlemmar skall utöva sin uppehållsrätt. C1 2004L0038 — SV — 16.06.2011 — 001.001 — 9 § I samband med utfärdande av uppehållskort får Migrationsverket kräva att sökanden visar upp 1. ett giltigt pass, 2. handlingar som styrker familjeanknytningen till EES-medborgaren, 3. handlingar som styrker att den EES-medborgare som uppehållsrätten härleds från har uppehållsrätt i Sverige eller är en svensk medborgare som återvänder till Sverige efter att ha utnyttjat sin. Enligt 3 a kap. 12 a § 2 utlänningslagen (2005:716) ska Migrationsverket utfärda uppehållskort till en EES-medborgares familjemedlem som inte själv är EES-medborgare, om han eller hon har ansökt om sådant kort och har uppehållsrätt

Borttappat uppehållskort. 2020-05-28 i Migrationsrätt. FRÅGA Hej. Var kan jag få veta när jag har fått permanent uppehållsrätt om jag har tappat mitt kort ? Tack. SVAR. Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Har du tappat bort ditt uppehållstillståndskort ska du börja med att anmäla det till polisen uppehållskort bör specificeras uttömmande för att undvika olikheter i administrativ praxis eller skilda tolkningar som blir till ett alltför stort hinder när unions-medborgarna och deras familjemedlemmar skall utöva sin uppehållsrätt. (15) Familjemedlemmarna bör omfattas av ett rättsligt skyd

Svenska ordnar, bokus - köp böckerna billigare - aktuella

Uppehållstillstånd contra Uppehållsrätt - Process

utträdesavtalet uppehållsrätt. I det fortsatta lagstiftningsarbetet bör det klargöras om ett bevis om uppehållsstatus, till skillnad från t.ex. ett uppehållskort, är bärare av rättigheter. Ett bevis om uppehållsstatus ska styrka statusen. Enligt promemorian (s. 53 Detta servicenummer erbjuder rådgivning om ansöknings- och beslutsprocessen för registrering av EU-medborgares uppehållsrätt och uppehållskort för familjemedlemmar till EU-medborgare Kraven för erhållande av uppehållskort i Sverige. Av 3 a kap. 3 § 1-4 utlänningslagen (2005:716) följer att en EES-medborgare har uppehållsrätt om han eller hon är arbetstagare, egen företagare, har kommit till Sverige för att söka arbete och har en verklig möjlighet att få en anställning, är stu.. Mannen hade emellertid inte som tredjelandsmedborgare inkommit med något giltigt hemlandspass, varför det inte gick att registrera någon uppehållsrätt för honom. Ansökningarna om uppehållskort och främlingspass avslogs. Mannen utvisades med stöd av 8 kap. 7 § utlänningslagen Uppehållsrätt och uppehållskort - nu gällande regler. Som familjemedlem till en EU/EES medborgare med uppehållsrätt i Sverige och själv är medborgare i ett land utanför EU/EES området, har även du uppehållsrätt i Sverige. Vill du stanna längre än 3 månader i Sverige, ska du ansöka om ett uppehållskort hos Migrationsverket

Uppehållsrätt EU-medborgare i Sverig

10 § En EES-medborgare som har uppehållsrätt och som avser att stanna i Sverige under längre tid än tre månader skall registrera sig hos Migrations-verket. En EES-medborgares familjemedlem som inte själv är EES-medborgare och som har uppehållsrätt skall ansöka om uppehållskort hos Migrationsver Ett permanent uppehållskort förlorar sin giltighet om innehavaren vistas utanför Sverige under två på varandra följande år. 8 §3 I samband med utfärdande av registreringsbevis till en EES-medbor-gare som har uppehållsrätt enligt 3 a kap. 3 § utlänningslagen (2005:716) få Du kan antingen ha en egen uppehållsrätt eller ha uppehållsrätt som familjemedlem. Välj det alternativ som gäller för dig » Du ska arbeta » Du ska söka arbete » Du ska studera » Du ska leva på dina tillgångar (egna medel 2. bevis om uppehållstillstånd, arbetstillstånd, uppehållsrätt eller uppehållsstatus, 3. dag för beslut om uppehållstillstånd, arbetstillstånd, uppehållsstatus eller utfärdande av uppehållskort och uppgift om varje period som uppehållstillstånd eller arbetstillstånd har beviljats för eller uppehållskort eller bevis om uppehållsstatus har utfärdats för Det permanenta uppehållskort som utgör bevis för innehav av permanent uppehållsrätt är exempelvis giltigt i tio år (artikel 20.1 i direktiv 2004/38), och dessutom omfattas tredjelandsmedborgare som är familjemedlemmar till en unionsmedborgare inte längre av villkoren enligt kapitel III i direktiv 2004/38 när de har erhållit permanent uppehållsrätt, vilket betyder att de inte kan.

Är kraven för erhållande av uppehållskort i Sverige

För ytterligare information om uppehållskort, använd länken till Migrationsverkets hemsida. Det är i allmänhet inte nödvändigt att lämna in ytterligare dokument, även om ambassaden rekommenderar att du alltid reser med giltig reseförsäkring. Vänta på beslutet Källa: Kammarrätt Målnr/Dnr: 2008-4233 Beslutsdatum: 2008-07-02 Organisationer: Järfälla kommun EU-Förordning om arbetskraftens fria Rörlighet inom unionen - 7 ART Socialtjänstlagen - 4 kap 1 § Utlänningslagen - 3a kap 3 § Utlänningslagen - 3a kap 4 § En person som själv inte är EES-medborgare men som har uppehållsrätt i Sverige i egenskap av familjemedlem till en EES. Uppgifter 1 § Migrationsverket är förvaltningsmyndighet för frågor som rör uppehållstillstånd, arbetstillstånd, uppehållsrätt, visering, mottagande av asylsökande inklusive boenden, anvisning till kommuner av ensamkommande barn och nyanlända, självmant återvändande, medborgarskap och återvandring Fulltext: Kammarrätt, 2008-4233. Skriv ut. Kammarrätt, 2008-423 Uppehållsrätt Med uppehållsrätt avses en rätt för ESS-medborgare och deras familjemedlemmar att vistas i Sverige mer än tre månader utan uppehållstillstånd i enlighet med reglerna i 3 a kap. utlänningslagen.En EU-medborgare behöver inte registrera sin uppehållsrätt men anhöriga måste ansöka om ett uppehållskort

Uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem

Rådgivning om registrering av EU-medborgares uppehållsrätt och uppehållskort för familjemedlemmar till EU-medborgare. Telefon: +358 295419629. Permanent uppehållsrätt och uppehållskort 49 Handlingar Laglig vistelse Korsvis överföring av medel Beräkning av femårsperioden Utredning Barn vars vårdnadshavare inte finns i Sverige 52 Uppehållsrätt för personer med lagakraftvunna avlägsnandebeslut 52 Företräde för EU-rätte Använd denna blankett om du är brittisk medborgare och har tidigare beviljats ett intyg över permanent uppehållsrätt för EU-medborgare. Med denna blankett meddelar du att du vill ha ett uppehållskort som bevis på din permanenta uppehållsrätt enligt utträdesavtalet. Ansökan är avgiftsfri När en utlänning har beviljats uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem enligt 10 kap. och utlänningen med stöd av 161 d eller 161 e § har behållit sin uppehållsrätt på personlig grund, beviljas hans eller hennes familjemedlemmar kontinuerligt uppehållstillstånd

Behöver man ansöka om uppehållskort om man har uppehållsrätt

Uppehållskort för familjemedlem till en EU-medborgare, som inte själv är EU-medborgare. Den här ansökan kan endast lämnas in i Finland uppehållsrätt och medffljande från tredjeland har redan uppehållskort eller permanent uppehållskort utmrdat av Migrationsverket. Frågan {ir hur de brittiska medborgare som levt i Sverige med uppehållsrätt kortare tid än fem år ska styrka detta och om vi som arbetsgivare behöver bidra med underlag För om du ansöker tidigare och dessutom har har skilt dig från din nuvarande man, och du ansöker om ett permanent uppehållskort och en permanent uppehållsrätt inom EU och i Sverige. Då hamnar du automatiskt under dessa undantags reglerna i stället och som finns under rubriken Att behålla uppehållsrätt i vissa fall, och som du kan läs mer om här 3) registrering av uppehållsrätt, beslut om permanent uppehållsrätt, uppehållskort och permanent uppehållskort för Europeiska unionens medborgare och därmed jämförbara personer samt deras familjemedlemmar och andra anhöriga samt giltighetstid för registreringen eller kortet

Vanliga frågor - Uppehållskort för anhöriga som inte är EU

9) uppehållskort eller permanent uppehållskort för en familjemedlem till en medborg-are i Europeiska unionen, 10) intyg som utfärdas på begäran, 11) uppehållstillståndskort som beviljas en medborgare i Förenade kungariket eller hans eller hennes familjemedlem som intyg på uppehållsrätt enligt avtalet om utträde, sam Advokat/advokatbyrå Marie Petersson i Malmö med stor erfarenhet inom familjerätt, arvsrätt, asylrätt, brottmål och socialrättsliga ärenden 1 Svensk författningssamling Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97) Utfärdad den 12 november 2020 Regeringen föreskriver i fråga om utlänningsförordningen (2006:97)1 dels att 4 kap. 2 a § och 5 kap. 2 a § ska upphöra att gälla, dels att rubriken närmast före 4 kap. 2 a § ska utgå, dels att 1 kap. 1 § och 7 kap. 15 a och 15 b §§ ska ha följande lydelse

Rätt till uppehållsrätt för EU-medborgares familjemedle

7) registrering av uppehållsrätt för medborgare i Europeiska unionen och därmed jämförbara personer, 8) intyg över permanent uppehållsrätt för medborgare i Europeiska unionen, 9) uppehållskort eller permanent uppehållskort för en familjemedlem till en medborgare i Europeiska unionen, samt. 10) intyg som utfärdas på begäran. 4 För dig som vill stanna i Sverige längre än tre månader och som är familjemedlem till EU/EES-medborgare men inte själv är EU/EES-medborgare. Om du är familjemedlem till en EU/EES-medborgare med uppehållsrätt i Sverige har du också uppehållsrätt. Vill du stanna längre i Sverige än tre månader.. 2. bevis om uppehållstillstånd eller uppehållsrätt, 3. dag för beslut om uppehållstillstånd, utfärdande av registreringsbevis eller uppehållskort samt uppgift om varje period för vilken uppehållstill-stånd har beviljats eller registreringsbevis eller uppehållskort har utfärdats, 4. inresedatum Rådgivning om registrering av EU-medborgares uppehållsrätt och uppehållskort för familjemedlemmar till EU-medborgare. tisdag-torsdag 10.00-11.00 Telefon 4) lagakraftvunnet beslut om återkallande av uppehållstillstånd, uppehållskort och registrering av uppehållsrätt samt den huvudsakliga grunden för återkallande av uppehållstillstånd, 5) beslut om utvisning ur landet och datum för när beslutet har vunnit laga kraft och när det har verkställts

uppehållskort avskaffas i vissa fall och ersätts med frivillig registrering, att en förklaring ersätter kravet på att styrka att förutsättningarna för uppehållsrätt är uppfyllda, att en permanent ovillkorlig uppehållsrätt införs och slutligen att ett absolut skydd mot utvisning för underåriga och personer som har fått permanen 2. bevis om uppehållstillstånd, arbetstillstånd, uppehållsrätt eller uppehållsstatus, 3. dag för beslut om uppehållstillstånd, arbetstillstånd, uppehållsstatus eller utfärdande av uppehållskort och uppgift om varje period som uppehållstillstånd eller arbetstillstånd har beviljats för eller uppehållskort Bilaga till utlännings studiestödsansökan OT 10r Medborgarskap Personbeteckning Efternamn och förnamn OT 10r 01.21 www.fpa.fi 1. Uppgifter om den sökand DOMSTOLENS DOM (första avdelningen) den 27 juni 2018 ()Begäran om förhandsavgörande - Unionsmedborgarskap - Direktiv 2004/38/EG - Artikel 10.1 - Ansökan om uppehållskort för familjemedlemmar till en unionsmedborgare - Utfärdande - Frist - Antagande och delgivning av beslutet - Konsekvenser av att sexmånadersfristen inte har iakttagits - Medlemsstaternas.

 • Batteriladdare bil Jula.
 • Roslagsbanan Odenplan.
 • Fêtes au Luxembourg.
 • Britax baby safe i size compatibility.
 • Bokskogen GK banguide.
 • Global Test Market payout.
 • Spännen till skärp.
 • Weight and metabolic outcomes 12 years after gastric bypass.
 • The Today show Australia cast.
 • Efter Nio ohjelma.
 • Svenska hjärtan.
 • Cool Company kontakt.
 • C63s Coupé länge.
 • Borreliose Test Hund.
 • Frauenbewegung usa 19. jahrhundert.
 • OLED Samsung.
 • Bil motor delar.
 • Nybroloppet 2020.
 • GETEC Arena Veranstaltungen 2021.
 • Raymarine Quantum 2.
 • Samordnande konjunktioner övningar.
 • Ta bort hudflikar Östersund.
 • För båten framåt.
 • Servicekonto SEB.
 • Weight and metabolic outcomes 12 years after gastric bypass.
 • MLG AIR HORN sound download.
 • Var historical.
 • Byta impeller Parsun.
 • Berliner Zeitungen Auflagen.
 • Cube Aim 2018.
 • Billiga kryssningar från Stockholm.
 • Ciao Ciao meny.
 • Havsbad Varberg.
 • Frisör Sundsvall.
 • Ökosteuer Erhöhung.
 • Royal Air Maroc corona.
 • Svensk Fastighetsförmedling Lidköping.
 • Kjøpe pattegris.
 • Levi's store London.
 • Sperm donor bank.
 • Halebop iPhone 11.