Home

Könsstympning åtgärder

Große Auswahl an Standard Größen aus denen günstige Preise resultieren. Sofort verfügbar. Kartonagen für jeden erdenklichen Zwecken online kaufen. Jahrelange Erfahrung Trauerstrauß, Ihr Text auf Ihrer Seidenschleife, D-weit 24h-Versan Behandling efter könsstympning Sexuell rådgivning. Sexuell lust är en komplicerad sammanvävning av kroppsliga, sociala och kulturella omständigheter... Kirurgiska åtgärder. Det kan behövas kirurgiska åtgärder för att minimera besvär och öka livskvaliteten efter tidigare... Dokumentation. Vid.

Publicerad 29 juni 2018. Regeringen har beslutat om en nationell handlingsplan mot könsstympning av flickor och kvinnor. Syftet med handlingsplanen, som innehåller nya och sedan tidigare beslutade åtgärder, är att förebygga och motverka könsstympning samt förbättra stödet till redan utsatta Alla former av könsstympning av flickor och kvinnor är förbjudet enligt svensk lag sedan 1982. Brottet kan ge fängelse i högst fyra år. Brottet ska bedömas som grovt om det har medfört livsfara, allvarlig sjukdom eller i annat fall inneburit ett synnerligen hänsynslöst beteende

Fler åtgärder för att förebygga könsstympning Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skola, polis och hälso- och sjukvården bör bli bättre på... Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att hälso- och sjukvårdspersonal bör utbildas i frågan om... Riksdagen. Häromdagen har Egypten kommit med ett nytt förslag till lagskärpning. Ett nytt straff på upp till 20 års fängelse har införts i landet i ett försök att utrota kvinnlig könsstympning. Könsstympningen i landet har fortsatt att utövas trots att det har varit förbjudet i 13 år Sedan 2017 gäller därför en hårdare lagstiftning mot könsstympning i Sverige - den som utför ingreppet riskerar nu mellan två och sex års fängelse. Om brottet bedöms som grovt riskerar förövaren mellan fem och tio års fängelse. Även förberedelser och underlåtenhet att avslöja könsstympning är straffbart förebygga och motverka könsstympning av flickor och kvinnor samt förbättra stödet till utsatta för att på så sätt bidra till att uppfylla de mål som regeringen fastställt för jämställdhetspolitiken, barnrättspolitiken och ungdomspolitiken samt har anslutit sig till genom Agenda 2030 Alla andra sorters könsstympning som prickning, piercing eller incision av klitoris och/eller blygdläpparna, tänjning av klitoris och/eller blygdläpparna, kauterisation genom bränning av klitoris och omgivande vävnad; introcision, skrapning eller styckning av vaginan eller omgivande vävnad, och införande av frätande ämnen eller örter i vaginan

günstig kaufen - Große Auswahl bei Kayoo

 1. Könsstympning i sig är ingen indikation för kejsarsnitt, trots att flertalet studier visar på ökade risker för blödning, sfinkterrupturer och instrumentell förlossning. Om patienten har svåra fistlar, PTSD och primär förlossningsrädsla eller andra komplicerande faktorer kan dock planerat snitt vara det enda möjliga 8
 2. Kvinnlig Könsstympning är ett ämne som länge betraktats som tabubelagt, heligt och känsligt. Men på senare år har detta omvärderats kritiskt och objektivt. Unicef (United Nations Childrens Fund) anser också att könsstympning är ett grovt brott mot barnens rättigheter, och organisationen stöder internationella och nationella åtgärder för att avskaffa sedvänjan
 3. Könsstympning av flickor och kvinnor är förbjudet i lag. 4. i Sverige även om flickan blir könsstympad utanför Sveriges gränser. 5. uppdrag att vidta kompetenshöjande åtgärder för hälso och sjukvården när det gäller - könsstympning av flickor och kvinnor
 4. Könsstympning är förbjudet i Sverige sedan 1982. Trots det tyder Socialstyrelsens kartläggning på att ingrepp genomförs även i Sverige. Det finns cirka tio könsstympade flickor under 18 år som är födda i Sverige som har sökt vård och fått diagnosen mellan 2012 och 2018
 5. Könsstympning av flickor och kvinnor förekommer på många håll runt om i världen, i såväl kristna som muslimska grupper från Indonesien i öst till Peru i väst (UNICEF 2013). Könsstympning av flickor och kvinnor har under lång tid förekommit i flera länder i Afrika och Mellanöstern men geno
 6. ingreppet är inte tillräckligt. Det behövs åtgärder på kommunalnivå där hälso- och sjukvårdspersonal kan informera, ge stöd och påverka attityd till att stoppa denna sedvänja. Nyckelord: Litteraturstudie, kvinnlig könsstympning, kvinnlig omskärelse, förebyggande arbete, prevention, attityder, resurs

Socialstyrelsen har haft i uppdrag att vidta vissa kompetenshöjande åtgärder för hälso- och sjukvården när det gäller kvinnlig könsstympning. I uppdraget har ingått att upatta förekomsten av kvinnlig könsstympning i Sverige och storleken på riskgruppen. Denna rapport vänder sig i första hand till rege Utarbeta en nollvision med åtgärder vars mål är att fullständigt eliminera könsstympning av omyndiga flickor som har sin hemvist i Sverige. Inför ett nationellt vårdprogram på BVC för att förebygga könsstympning genom information till föräldrar med ursprung i länder där könsstympning traditionellt förekommer Kompetenshöjande åtgärder till hälso- och sjukvården om kvinnlig könsstympning. Socialstyrelsen har haft i uppdrag att vidta kompetenshöjande åtgärder för hälso- och sjukvården när det gäller kvinnlig könsstympning. Denna rapport vänder sig i första hand till regeringen och är en redovisning av hur Socialstyrelsen genomfört uppdraget Könsstympning utförs på flickor främst i olika delar av Afrika och Asien, ibland inom ramen för en initiationsrit, och betraktas i många fall som en förutsättning för att flickan ska kunna gifta sig. I vissa grupper anses ingreppen vara religiöst motiverade, medan de i andra inte alls anses ha att göra med religion

Trauerkranz

I arbetet mot könsstympning är det inte överdrivna insatser som är problemet utan frånvaron av konkreta åtgärder, replikerar Sofie Löwenmark och Jessica Blixt som lovar att Demokraterna i Göteborg kommer att lägga fram skarpa förslag för att motverka hedersproblematik i alla dess former Könsstympning är en form av grov misshandel, ett övergrepp mot flickor och kvinnor och en kränkning av flickors och kvinnors rättigheter får åtgärder rörande ett barns personliga angelägenheter inte genomföras enbart utifrån samtycke av vårdnadshavare och förmyndare (Socialstyrelsen, 2015) Eleven redogör för könsstympnings utbredning samt vad det innebär, och lyfter sedan fram ett antal argument till varför det är en kränkning mot kvinnor och mot de mänskliga rättigheterna. Avslutningsvis diskuteras vilka åtgärder som bör vidtas för att motverka könsstympning. Notera att källor saknas Regeringen antog 2003 en handlingsplan mot könsstympning av kvinnor. Det är uppenbart att åtgärderna inte räckt till och att samhället inte förmår skydda flickor och unga kvinnor från dessa övergrepp. Det behövs mer utbildning, information och konkreta åtgärder för att sätta stopp för könsstympningen Könsstympning av flickor och kvinnor är en fråga som handlar om kränkning av mänskliga rättigheter och barns rättigheter. I artikel 24.3 står att Konventionsstaterna skall vidta alla effektiva och lämpliga åtgärder i syfte att avskaffa traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa

Behandling efter könsstympning - Kunskapsguide

Lagstiftning och mänskliga rättigheter Svensk lagstiftning tar tydlig ställning mot våld och övergrepp. FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna, samt kvinnokonventionen och barnkonventionen ger också ett tydligt stöd i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Stöd för arbetet finns även i Europarådets Istanbulkonvention samt EU:s brottsofferdirektiv. Svensk. 7 februari 2006. Afrika - FN:s barnfond UNICEF uppmärksammar den fjärde internationella årsdagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning genom att kräva mer kraftfulla åtgärder som ska få slut på den tradition som varje år drabbar miljontals flickor, många av dem i Afrika söder om Sahara, Sudan, Somalia och Egypten.. Enligt UNICEF:s årliga rapport drabbar kvinnlig. Interpellationsdebatt i riksdagen den 13 april 202100:14 Statsrådet Per Olsson Fridh (MP) 04:33 Amineh Kakabaveh (-) 08:42 Statsrådet Per Olsson Fridh (MP) 1..

Handlingsplan mot könsstympning av flickor och kvinnor

 1. Åtgärderna i planen utgår från de fyra målsättningarna som ingår i regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, Handlingsplanen mot könsstympning täcker tio olika åtgärder som ska delredovisas och slutredovisas till Socialdepartementet mellan 2019 och 2021..
 2. , visar FN-siffror. Även framsteg som gjorts mot könsstympning hotas
 3. Till kvinnosjukdomar räknas bland annat cellförändringar i livmoderhalsen, endometrios, blödningsrubbningar, förändringar i livmodern och vård av tidigare könsstympning. I förlossningsvård ingår åtgärder såväl före och under som efter en förlossning
 4. till Statsrådet Per Olsson Fridh (MP) Varje år utsätts mellan 3 och 4 miljoner unga flickor och kvinnor för olika typer av könsstympning, som ingår som en vä..
 5. könsstympning av flickor och kvinnor samt förbättra stödet till redan utsatta. Handlingsplanen innehåller tio åtgärder till olika myndigheter , bland annat 4 S2018/03931/JÄM Handlingsplan mot könsstympning av flickor och kvinno
 6. Lagen mot kvinnlig könsstympning syftar till att ge flickor och unga kvinnor i Sverige ett skydd mot att bli utsatta för könsstympning. Den som bryter mot detta döms till fängelse i högst fyra år. Om brottet har medfört livsfara, allvarlig sjukdom eller i annat fall inneburit synnerligen hänsynslöst beteende ska det bedömas som grovt

Könsstympning och omskärelse av flickor och kvinnor

Regionalt har vården för patienter som genomgått tidigare könsstympning prioriterats. En regional rekommendation kring vårdprocess och behandling ska förbättra omhändertagandet och öka jämlikheten i vården för denna patientgrupp. Analys- och uppföljningsområden 2020-202 Svenska biståndsmyndigheten Sida meddelar att man ökar sitt stöd till ett FN-program med målet att utrota könsstympning i 16 länder i Afrika till 2030 Möjliggöra kartläggning för förekomst av könsstympning hos gravida. Förbättra identifiering och dokumentation i journalen. Förbättra förebyggande åtgärder för att minska risken för komplikationer vid förlossning. Skapa riktlinjer för omhändertagande av psykisk ohälsa till följd av könsstympning Kvinnlig könsstympning är ett typiskt exempel på en tradition som är mycket svår att ändra på utan insatser på alla plan. För att lyckas måste samarbete finnas mellan såväl regeringar inom och utanför Europa, som hälsovårdare, det civila samhället, skolor, kvinnorna själva - och även med de religiösa samfunden, med far- och morbröder, bröder och pappor Könsstympning är ett brott enligt svensk lag men leder, såvitt framgår av handlingarna i målet, inte till något straffrättsligt ansvar i Jemen. Bestämmelsen i 4 kap. 2 b § första stycket 2 utlänningslagen anger inte vilken lagstiftning som ska tillämpas när man ska bedöma om en gärning utgör ett grovt brott

Det krävs ett aktivt förebyggande arbete för att förändra attityder, normer, sedvänjor och traditioner som leder till könsstympning av flickor. Insatserna måste riktas och nå ut till alla. Kvinnlig könsstympning är en traditionell sedvänja som görs för att kontrollera flickors och kvinnors kroppar och sexualitet. Sedvänjan har bland annat att göra med förställningen att mäns och familjers heder är kopplade till flickors och kvinnors sexuella beteende. Könsstympning kan ge omedelbar Könsstympning innebär att man skär bort delar av de yttre könsorganen på flickor. Åldern då ingreppet utförs varierar, liksom typen av ingrepp, vem som utför det och förklaringarna till. Dagen inrättades 2012 av FN:s generalförsamling som uppmanar medlemsstaterna att öka medvetenheten om könsstympning och vidta konkreta åtgärder mot den skadliga traditionen. Mål 5 i de globala målen säger att kvinnlig könsstympning ska vara avskaffat världen över senast 2030

Amasanti et al. (2016) menar att fler åtgärder borde göras för att upptäcka flickor i riskzonen. Storbritannien vill minska prevalensen av kvinnlig könsstympning och har därför börjat med obligatorisk rapportering av könsstympning då det räknas som ett övergrepp. På så sätt hittas kvinno Könsstympning av flickor och kvinnor är en allvarlig kränkning som medför stort lidande. Det är sedan länge förbjudet i Sverige. Regeringen ser könsstympning som ett uttryck för hedersrelaterat våld och förtryck. Handlingsplanen samlar både pågående arbeten och nya åtgärder till myndigheter och till vården

I måndags antog den Europeiska kommissionen ett strategidokument med nya kraftfulla åtgärder för att bekämpa kvinnlig könsstympning inom EU och globalt Könsstympning utförs oftast på flickor mellan 4-14 år, men det kan även ske under spädbarnstiden. Ibland kan det även utföras på vuxna kvinnor innan giftermål. Med könsstympning avses alla ingrepp i underlivet som inte behövs för medicinsk behandling. I vissa fall skärs delar av blygdläpparna eller klitoris bort skall vidta alla lämpliga och effektiva åtgärder med avsikt att avskaffa alla traditionella sedvänjor som är skadliga för barnets hälsa (15). Med traditionella sedvänjor avses bland annat könsstympningen av flickor (16). År 1982 infördes en lag i Sverige (1982:316) som förbjuder alla former av kvinnlig könsstympning

Som exempel kan nämnas att det internationella läkarförbundet år 1993 antog en rekommendation mot kvinnlig könsstympning. Mer aktiva åtgärder har också krävts i slutdokumenten från FN:s olika världskonferenser under 1990-talet; i Wien år 1993 om mänskliga rättigheter, i Kairo år 1994 om befolkning och utveckling och i Peking år 1995 om kvinnor Kvinnlig könsstympning i Sverige är förbjuden i lag sedan 1982. Fram till 2014 har endast två fall gått till domstol och lett till fängelsedomar, båda 2006. Idag finns utarbetade riktlinjer för hur yrkespersoner som kommer i kontakt med misstänkta fall bör agera. På nationell och många regionala nivåer finns handlingsplaner för hur traditionen kan förebyggas socialt, kulturellt och brottspreventivt i det svenska samhället

Kvinnlig könsstympning – Wikipedia

Utreseförbud är en åtgärd för att skydda barn som riskerar att föras utomlands för att ingå äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse eller könsstympas. Utreseförbudet regleras i Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga ( LVU ) och socialtjänsten kan göra ansökan hos förvaltningsrätten De viktigaste åtgärderna som behövs för att avskaffa kvinnlig könsstympning är enligt den nya rapporten: • Arbeta med lokala kulturella traditioner snarare än mot dem. • Försöka förändra både individuella attityder samt inrotade förväntningar kring kvinnlig könsstympning i större sociala grupper Ärenden som rör könsstympning - totalt 75 flickor/unga kvinnor • Konsekvenser av könsstympning - 37 flickor/unga kvinnor • Oro för att könsstympning ska ske - 31 flickor • Misstanke om att könsstympning skett - 7 flickor (Antal polisanmälningar om misstanke om könsstympning under år 2015: 14

Professor: Tvångsingrepp en riskfylld väg att gå | Dagens

Genom attutöka förbudet mot att utföra könsstympning till att omfatta sjukvårdspersonal och andra, vid såväl statligasom privata sjukhus, ska de kryphål till som tidigare funnits i lagen täppas till.Uppgifter om att gripanden eller åtal väckts i fall av könsstympning finns från flera afrikanska länder,däribland Burkina Faso, Egypten, Ghana, Senegal, och Sierra Leone.Enligt WHO har Australien, Nya Zealand, Kanada, USA samt minst 13 länder i Västeuropa infört lagarsom. Könsstympningen måste bekämpas, men det måste vara rätt åtgärder. Det enda positiva i den har tragiska historien är att övergreppen har upptäckts. Därmed kan flickorna få hjälp och möjligen kan också förövarna straffas. Det är viktigt

Hälsofrämjande åtgärder — hälsofrämjande arbete kan stärka

Fler åtgärder för att förebygga könsstympning Motion 2017

Åtgärder mot könsstympning i utrikespolitiken

Handlingsprogrammet rekommenderar åtgärder som bidrar till att traditionen med könsstympning kan förhindras och flickor och kvinnor som genomgått könsstympning hjälpas. Åtgärderna är avsedda för såväl kommuner, beslutsfattare, yrkesfolk, organisationer, medlemmar i samfund som utövar traditionen som andra som har att göra med frågan könsstympning av flickor och kvinnor . Våga se - En vägledning för stöd, vård och skydd av flickor och kvinnor som är eller riskerar att bli könsstympade . Informationsfilmer - • Utredning och insatser/åtgärder vidtas av socialtjäns Av de 38 000 fall av könsstympning som skett i Sverige har endast två fall lett till fällande dom, trots att lagen funnits på plats i över 30 år. Obligatorisk gynekologundersökning kan fungera som både förebyggande åtgärder, men också som en påföljd för de som könsstympar sina barn kvinnors rättigheter i enlighet med konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor och dess frivilliga protokoll, inbegripet åtgärder för att bekämpa könsstympning av kvinnor, tvångsäktenskap, hedersrelaterade brott, människohandel samt alla andra former av våld mot kvinnor

Fakta om kvinnlig könsstympning - UNICEF Sverig

Åtgärder mot könsstympning i utrikespolitiken Interpellation 2020/21:581 av Amineh Kakabaveh (-) Onsdag 14 april 2021. 09.00 Arbetsplenum. Riksdagen debatterar utskottens förslag. Arbetskraftsinvandring Betänkande 2020/21:SfU18 . Upattad talartid 90 min. 30 mot Åtgärder måste vidtas mot det fortsatta utövandet av kvinnlig könsstympning. Action must be taken against the continued practice of female genital mutilation . Copy to clipboar Effektiva åtgärder Barnkonventionen anger i artikel 24 att konventionsstaterna ska vidta alla effektiva och lämpliga åtgärder i syfte att avskaffa skadliga traditionella sedvänjor. Sverige har i dag en lagstiftning som förbjuder könsstympning som utförs i landet

Handlingsplan mot könsstympning av flickor och kvinnor

Könsstympning - Hedersförtryc

European Commission - Press Release details page - Europeiska kommissionen Pressmeddelande Bryssel den 25 november 2013 I samband med den internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor presenterade Europeiska kommissionen idag i ett strategidokument med nya kraftfulla åtgärder för att bekämpa kvinnlig könsstympning inom och utanför Europeiska unionen Vid könsstympning är det extra viktigt att tolken inte är känd av familjen och att inte släktingar eller vänner tolkar. Orosanmälan till socialtjänsten Vid indikation om att en flicka riskerar att utsättas, eller har utsatts efter att familjen kommit till Sverige, för könsstympning ska en anmälan till socialtjänsten genomföras Kvinnlig könsstympning är en fråga om mänskliga rättigheter som drabbar flickor och kvinnor världen över. Genom antagandet av de Globala målen har världens ledare enats om att tillsammans främja åtgärder som avskaffar kvinnlig könsstympning, och andra former av våld mot kvinnor och flickor som hindrar jämställdhet könsstympning ur ett juridiskt perspektiv och då främst lagtextens utformning. Lagen med förbud mot könsstympning av kvinnor har nämligen en speciell utformning eftersom den innehåller ett uttryckligt stadgande att det inte är möjligt att med ansvarsbefriande verkan samtycka till könsstympande ingrepp. En dylik utformning med en uttryckli åtgärder som rör barn. I artikel 21 punkt 3 fastställs att staten ska ta till alla effektiva och lämpliga åtgärder för att avskaffa sedvänjor som är skadliga för barns hälsa. Kvinnlig köns-stympning är en sådan sedvänja enligt konventionens för-arbeten [7]. Sedan 1982 har Sverige en lag som förbjuder kvinnlig könsstympning [3]

Kvinnlig omskärelse och könstympning i isla

Könsstympning är dock redan förbjudet i Finland sedan ett tjugotal år tillbaka. Senast för fem veckor sedan svarade justitieminister Antti Häkkänen (Saml) på ett skriftligt spörsmål av partikollegan Sari Sarkomaa, där regeringens åtgärder för att förbjuda könsstympning av flickor efterfrågades För dig som är verksam på lokal eller regional nivå finns några tips på åtgärder som din organisation kan fokusera på för att bidra till att målet om systematisk kunskapsutveckling uppnås. tvångsäktenskap och könsstympning,. Könsstympning är en form av grovt sexuellt våld som syftar till att kontrollera kvinnors och flickors liv och sexualitet. I samband med Internationella dagen mot kvinnlig könsstympning den 6 februari släppte Unizons medlemsorganisation Existera rapporten Medan vi skärs tittar världen på

Kvinnlig könsstympning - Internetmedici

Varje offer utsatt för könsstympning Insamlingsstiftelsen Desert Flower Foundation Scandinavia - Upprop Alla verksamma, alla nuvarande och blivande sponsorer och alla som vill stödja Insamlingsstiftelsen Desert Flower Foundation Scandinavia i dess verksamhet att motverka och förebygga könsstympning genom att bland annat främja utbildning och undervisning samt att hjälpa redan utsatta flickor och kvinnor I torsdags tog regeringen beslut om en nationell handlingsplan mot könsstympning av flickor. Trots att övergreppen är förbjudna i lag sedan 1982 lever sedvänjan kvar. Därför krävs en. genomgång av de 46 fall av misstanke om könsstympning som kommit till svenska myndigheters kännedom sedan Lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor antogs 1982. Kartläggningen visar att två fall har lett till fällande domar. En majoritet av övriga fall har lett fram till slutsatsen att misstanke om brott int Därför förutsätter nu riksdagen, i enlighet med lagutskottets betänkande, att regeringen vidtar åtgärder för att kriminalisera könsstympning av flickor och kvinnor i strafflagen under den här valperioden. Behandlingen slutfördes på fredagen Könsstympning är en form av grov misshandel och ett övergrepp mot flickor och kvinnor. Könsstympning är förbjudet enligt lag i Sverige. Förskolan, Barnrättsperspektivet innebär åtgärder som förverkligar barnets mänskliga rättigheter, innefattande samhällets stöd till barn som riskerar eller är utsatt för brott

Könsstympning: Ett brott mot barns rättighete

Följande åtgärder måste prioriteras av politiker och myndigheter i arbetet mot könsstympning: 1. Öka kunskapen om könsstympning hos yrkesgrupper som möter flickor och kvinnor som utsatts eller riskerar utsättas. Det gäller personal inom vården, förskola, skola, rättsväsende och de som möter asyl­sökande och nyanlända. 2 Regeringens nationella strategi mot våld och förtryck innehåller olika åtgärder för att förebygga könsstympning. Den är betydelsefull och ett föredöme ur ett internationellt perspektiv, skriver Monica Green

Kritiken: Många genitala tvångsundersökningar

Barnkonventionens artikel 24.3 ålägger staterna att vidta alla effektiva och lämpliga åtgärder i syfte att avskaffa traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa. Med traditionella sedvänjor avses i första hand omskärelse, eller könsstympning som det svenska begreppet nu lyder, av flickor Enligt Istanbulkonventionen (artikel 5.2.) har stater som ansluter sig till konventionen ett ansvar för att vidta nödvändiga lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder för att förebygga, utreda, straffa och gottgöra våldshandlingar som omfattas av konventionen och som begås av icke-statliga aktörer

Vård för flickor och kvinnor som blivit könsstympade

I den här bilagan beskriver vi de åtgärder och arbeten som myndigheter har bedrivit för att bidra till att uppnå den nationella strategins fyra mål under 2017-2020. Se metodbilagan för mer information om hur vi har genomfört kartläggningen. I den här bilagan beskriver vi också kortfattat myndigheternas huvudsakliga ansvar inom området WHOs definition av kvinnlig könsstympning är att det omfattar alla kirurgiska ingrepp som rör borttagande delvis eller helt av de externa genitalierna eller annan åverkan på de kvinnliga könsdelarna av kulturella eller andra icke medicinska skäl. WHO har 1998 definierat fyra olika typer av könsstympning Situationella brottsförebyggande åtgärder kan delas in i fem övergripande strategier som kan användas i såväl polisens arbete som av fastighetsägare, olika förvaltningar inom kommunen, inom kollektivtrafiken eller av andra aktörer. Ofta blir arbetet som mest effektivt i samverkan mellan flera aktörer Åtgärderna i handlingsplanen, och det redan be-fintliga arbete som bedrivs av myndigheter, pre- initierats genom strategin med specifika åtgärder mot könsstympning av flickor och kvinnor. Handlingsplanen kan läsas i sin helhet på reger-ingens hemsida. Artikelnummer: S2018.012 8. Kommunala handlingsplaner och åtgärder 9. Uppmärksamma och polisanmäla hedersbrott 10. Åtgärdsprogram i sjukvården för att uppmärksamma personer som är utsatta för eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck 11. Könsstympning och oskuldskontrolle

Internationella Dagen Mot Kvinnlig Könsstympning

EU uppmanas anta nollvision för kvinnlig könsstympning! Inför Internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning uppmanar Amnesty International, European Women's Lobby, Sveriges Kvinnolobby och Female Integrity den Europeiska Unionen att presentera sin vision och sina åtaganden för att få slut på kvinnlig könsstympning I verksamhetsplan med budget för 2017 fick regionstyrelsen i uppdrag att initiera en utredning som ska lämna förslag om tidiga insatser för att motverka könsstympning av flickor. Utredningen har nu genomförts och vid dagens Regionstyrelsesammanträde fattades beslut om att dess förslag på åtgärder ska genomföras könsstympning. Den nationella stödtelefonen når du på telefonnummer 010-223 57 60. Telefonen är bemannad helgfria vardagar, måndag till fredag, Våldsförebyggande arbete innebär att sätta in åtgärder som syftar till att förhindra att våld uppstår eller upprepas Många av de symtom/problem som förorsakas av könsstympning kommer att handläggas av gynekolog. Vid behov ska korrigerande kirurgiska ingrepp planeras. Vid behov av omfattande och komplicerad kirurgi finns möjlighet att remittera kvinnan till högspecialiserad vård på regionsjukhus (Linköping) och lämpliga åtgärder i syfte att avskaffa traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa. Med traditionella sedvänjor avses i första hand könsstympning av flickor. Med effektiva åtgärder avser konventionen lagstiftning som förbjuder sådana sedvänjor samt informationskampanje

Tolkar behövs ibland för bra vård – Anna Starbrink

Syftet är att belysa könsstympning av flickor och kvinnor efter immigration till Sverige från brottsoffers respektive professionellas perspektiv. Projektet bygger på material från Länsstyrelsen Östergötlands genomförda regeringsuppdrag för framtagande av vägledande material till professionella (U2013/5292/JÄM) Könsstympning av unga flickor, Hälso- och sjukvården behöver uppmärksamma och ta fram åtgärder för hur könsstympning kan förebyggas, identifiera riskgrupper, upplysa om hälsorisker och kunna ge vård och stöd till de som blivit utsatta för könsstympning åtgärder för att säkerställa att barnet skyddas mot alla former av diskriminering eller bestraffning. 3. Hedersrelaterat våld och förtryck Hedersrelaterat våld och förtryck inklusive barnäktenskap, tvångsäktenskap, könsstympning av flickor och kvinnor bygger på starkt patriarkala och heteronormativa föreställningar

 • Sticka tröja.
 • Billiga kryssningar från Stockholm.
 • Comviq bredband kontakt.
 • Uci track cycling calendar 2020.
 • B6 vitamin överdosering.
 • Spara på USB minne.
 • ESC France 2016.
 • Tyskland regioner.
 • Familjen Annorlunda Mirka.
 • Was verdient ein Bauhofleiter.
 • Varför behövs FN.
 • Courtney Love imdb.
 • Räkor som smakar fisk.
 • Godzilla (2014) on Netflix.
 • Orsak till stroke hos unga.
 • Handtagsskydd can am outlander.
 • Skatteverket 062.
 • Tver Karelian.
 • Märkning synonym.
 • Repadina apotea.
 • Konduktivitet ledningsförmåga.
 • T portal.
 • COMMON Era jewelry.
 • Pokemon Emerald exp cheat.
 • Pistole ráže 45.
 • Kia Sportage test 2012.
 • Bar chart Svenska.
 • Glaskupan film.
 • Övningar för barn med koncentrationssvårigheter.
 • Skummeslövsstrand till salu.
 • EU medborgare svenskt medborgarskap.
 • Små fisk.
 • Osteogenesis imperfecta typ 3.
 • Triple play Telia JM.
 • Padre Pio death.
 • Visit Graceland.
 • Piedestal svart stål.
 • Shakira Height.
 • Ritz Trollhättan Öppettider.
 • Hedins.
 • Hårspolar långt hår.