Home

Högst adomstolen

Högsta domstolens öppettider (inkl. telefontid) är tillfälligt begränsade till kl. 08:45-12:00 och 13:15-15:00. Vi upattar om alla som vill komma i kontakt med oss i första hand använder e-post och telefon och undviker personliga besök. Telefon, växel. 08-561 666 00. E-post. hogsta.domstolen@dom.se Kontakta oss via säker e-post. Besöksadress Högsta domstolen (förkortas HD) är i Sverige den högsta instansen hos de allmänna domstolarna. Högsta domstolen är sista instans i tvistemål, brottmål och ärenden som har avgjorts av hovrätt. Dess huvuduppgift är att skapa prejudikat (vägledande avgöranden) Högsta domstolens öppettider (inkl. telefontid) är tillfälligt begränsade till kl. 08:45-12:00 och 13:15-15:00. Vi upattar om alla som vill komma i kontakt med oss i första hand använder e-post och telefon och undviker personliga besök. Telefon, växel. 08-561 666 00. E-post. hogsta.domstolen@dom.se

Högsta domstole

Högsta domstolens avgöranden från och med 2003 finns tillgängliga på webbplatsen. Referat av Högsta domstolens domar publiceras i Nytt Juridiskt Arkiv (NJA), cirka fyra månader efter det att dom eller beslut har meddelats. När referatet har publicerats anges hänvisningen till NJA i anslutning till respektive avgörande på domstolens webbplats Du kan ta del av Högsta domstolens allmänna handlingar via e-post, vanligt brev eller genom att besöka oss. Du har rätt att vara anonym. I våra lokaler har vi handlingar i mål som avgjorts från och med 1995. Äldre handlingar finns hos Riksarkivet. Handlingar som skickats till eller från tingsrätten eller hovrätterna förvaras i deras arkiv Vid en skadereglering i ett konsumentförsäkringsförhållande har den försäkrade lämnat oriktiga uppgifter av betydelse för försäkringsersättningens storlek

Högsta domstolen används på svenska som en allmän benämning på den högsta juridiska beslutsinstansen i flera länder. I vissa länder har högsta domstolen i uppgift att bevaka konstitutionen Högsta domstolen har prövat omfattningen av utvidgat förverkande. Högsta domstolen. Postadress. Box 2066 103 12 Stockholm. hogsta.domstolen@dom.se. Länkar. Om webbplatsen och digitala kanaler; Behandling av personuppgifter; För dig som journalist; Tillgänglighet; Länkar. Lediga anställningar Högsta domstolens 16 domare benämns justitieråd och utnämns av regeringen efter ett öppet ansökningsförfarande. Ordförande i Högsta domstolen är justitierådet Anders Eka. Avdelningsordförande är Gudmund Toijer. Av de 16 justitieråden tjänstgör i regel två i Lagrådet

Högsta domstolen (Sverige) - Wikipedi

HD = Högsta domstolen jr = justitieråd Domare från och med 1789. 1. Carl Axel Wachtmeister, HD-ledamot 1789-1809, justitiestatsminister och främste ledamot i HD 1809-10; 2. Fredrik Sparre, HD-ledamot 1789-92; 3. Carl Bonde, HD-ledamot 1789-91; 4. Carl Wilhelm von Düben, HD-ledamot 1789-90; 5 Högsta domstolen. Följ de senaste nyheterna om Högsta domstolen. Här nedan har vi samlat nyhetsartiklar, tv-klipp, krönikor och mycket mer om Högsta domstolen. Högsta domstolen.

Kontakt - Högsta domstole

Det senaste om Högsta domstolen. Läs nyheter, artiklar och se tv-klipp om Högsta domstolen på Aftonbladet.se Instansens huvudsakliga uppdrag är att förklara för underliggande domstolar enligt vilken praxis de ska döma, något som för en utomstående kan få den möjligen märkliga konsekvensen att. Frej Larsson friad av Högsta domstolen Uppdaterad 31 mars 2021 Publicerad 31 mars 2021 Artisten Frej Larsson frias i högsta instans efter att tidigare ha dömts för hot mot tjänsteman

Högsta domstolen. Hovrättens dom kan i regel överklagas till Högsta domstolen. En förutsättning är dock att Högsta domstolen beviljar prövningstillstånd. I realiteten är hovrätten vanligen sista instans. Högsta domstolens domar blir prejudikat, det vill säga att de fungerar som förebild för hur liknande mål bör avgöras Högsta domstolen får utan huvudförhandling avgöra. 1. en prejudikatfråga, 4 Senaste lydelse 1994:1034. 2. ett mål i vilket Högsta domstolen med stöd av bestämmelserna i Prop. 1995/96:116. 12 § i allt väsentligt grundar avgörandet i övrigt på bedömning, 3. ett mål som har tagits upp omedelbart av hovrätten eller. 4. ett sådant mål eller e Hur stort inflytande har Högsta domstolen på valresultatet? Uppdaterad 8 november 2020 Publicerad 5 november 2020. Donald Trump vill stoppa delar av röstningsprocessen i det amerikanska valet Högsta domstolen. Här samlar vi alla artiklar om Högsta domstolen. Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: Presidentvalet i USA 2020, Staten mot Girjas sameby och Coronavirusets utbredning. Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om Högsta domstolen är: Amerikansk politik, Girjas, Mord och Donald Trump Högsta domstolen (engelska: Supreme Court of the United States, SCOTUS) är den federala domstol som är den högsta rättsliga instansen i USA. Den består för närvarande av nio domare som utnämns på livstid av presidenten. En majoritet av senatens ledamöter måste dock godkänna utnämningarna för att de skall träda i kraft

Högsta domstolen (förkortas HD) är i Sverige den högsta instansen hos de allmänna domstolarna.Högsta domstolen är sista instans i tvistemål, brottmål och ärenden som har avgjorts av hovrätt.Dess huvuduppgift är att skapa prejudikat (vägledande avgöranden) Högsta domstolen. Högsta domstolen, HD, den högsta instansen i det allmänna domstolsväsendet. Högsta domstolen, som har sitt säte i Stockholm och vars ställning är grundlagsfäst i regeringsformen (RF), ska bestå av sexton ledamöter (domare) eller det högre antal som regeringen finner motiverat Högsta domstolen har avgjort ett mål gällande om ett hyresavtal avseende LSS‑boende är ett hyresavtal för bostad (blockhyra) eller lokal. Genom domen står det klart att hyresavtal avseende LSS-boende ofta är att klassificera som lokalhyresavtal om parterna är noggranna vid upprättandet av avtalet Högsta domstol en har idag meddelat dom mot en tidigare lagman som JO åtalat för tjänstefel. Domstol en dömer lagmannen för tjänstefel till dagsböter. ChefsJO Elisabeth Rynning (foto: Pernille Tofte) I samband med en inspektion av Borås tingsrätt i oktober 2018 uppmärksammade JO tre tvistemål som hade inletts 2011, 2012 och 2013

SvJT 2013 Högsta domstolen om tolkning av standardvillkor 817 AB 92. Därutöver framhåller Högsta domstolen att det vid avtalstolk ning kan finnas anledning att beakta ett avtals speciella drag och kon staterar därvid att entreprenader skiljer sig på flera punkter från t.ex. köp, bl.a. genom att de i regel innefattar omfattande, långsiktigt och komplicerat arbete med flera. Högsta domstolen prövar garantläran Av tingsnotarien A NDERS S JÖGREN. I uppsatsen behandlar författaren den straffrättsliga garantläran med sär skild inriktning på skyddsgaranter. En internationell utblick görs mot fram förallt gällande tysk rätt. Författaren redovisar de slutsatser som han dragit av Högsta domstolens avgörande, NJA 2013 s. 588, där frågan om ställ ning som.

- Högsta domstolen ger bara prövningstillstånd om rättsläget är oklart i frågor där det behövs vägledning om hur lagtexten ska tillämpas, säger Elin Dalenius, justitiesekreterare vid. Tillägg till Högsta domstolens avgöranden, samt något om skiljaktigheter . Av justitieråden K ERSTIN C ALISSENDORFF, G ÖRAN L AMBERTZ och S TEFAN L INDSKOG. I artikeln redovisar författarna några uppgifter angående de tillägg som ibland skrivs till Högsta domstolens domar och beslut. Vilka anledningar som kan finnas till sådana tillägg beskrivs, och några frågor besvaras om hur.

Högsta domstolen. Rubriker på alla HD domar som publicerats fr.o.m. 1980. Av andra avgöranden än prejudikat samt ärenden och mål som är under behandling finns separata databaser (på finska) Högsta domstolen hade vid tillkomsten 12 ledamöter, varav hälften skulle vara adliga. Antalet ledamöter har därefter varierat. I dag har domstolen 16 ledamöter, varav två sitter i Lagrådet och 14 dömer. Högsta domstolen är sista instans för tvistemål, brottmål och ärenden som har avgjorts av hovrätt Högsta domstolen — en jubilar i utveckling 179 Konungens högsta domstol såsom utövare av Konungens domsrätt. Denna ställning bekräftades av 1809 års regeringsform, enligt vilken Konungens domsrätt skulle uppdragas åt minst tolv justitieråd utgö rande Konungens högsta domstol. En erinran därom intogs även i nya rättegångsbalken. Enligt dess ursprungliga lydelse hette det i 3 kap

Mer om avgöranden - Högsta domstole

Högsta domstolen dömer Boråsdomare för tjänstefel. TT. En domare vid Borås tingsrätt döms för tjänstefel i högsta instans. Arkivbild. Bild: Magnus Andersson/TT I Högsta domstolen berättade han om sin rädsla för terrorgruppen al-Shabab och att han tillhör en av de lägsta klanerna i Somalia som utnyttjas och utsätts för våld. Migrationsverket har konstaterat att uppgifterna inte går att kontrollera och att det inte går att säga om han riskerar att utsättas för hot eller våld om han utvisas

Högsta domstolen förpliktar Jonas Lemberg att ersätta Markus Andersson för rättegångskostnad i Högsta domstolen med 1 654 kr avseende ombudsarvode. Här kan du läsa domen från Högsta domstolen. Anders och Utterström, Marcus, Högsta domstolens intåg i entreprenadrättens slutna rum, SvJT 2015 s. 258, särskilt s. 278. 8 1.2 Syfte och frågeställningar Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera hur oklarheter i entreprenadavtal ska tolkas

Beställ domar, beslut eller handlingar - Högsta domstole

Högsta domstolen: NAD: SE/RA/1311: Volymer från Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen : Övrigt: ArkivDigital - Släktforskning på nätet i färg öppnar volymen i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital. visar en informationsruta när muspekaren är över ikonen Högsta domstolen anser att det inte ger Wikimedia rätt att från sin databas med fotografier av konstverk, stadigvarande placerade på eller vid allmän plats utomhus, överföra verken via internet till allmänheten. Domstolen slår också fast att det inte spelar någon roll att verksamheten inte är kommersiell Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd endast om 1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen, eller . 2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att det finns grund för resning eller att domvilla förekommit eller att målet USA:s president Joe Biden har tillsatt en kommission som ska utreda om Högsta domstolen (HD) i landet behöver reformeras.Därmed är den kontroversiella frågan om att utöka antalet domare i HD uppe på agendan igen Högsta domstolen. Högsta domstolen är den högsta allmänna domstolen i Sverige. Den prövar beslut som andra domstolar fattat för att se om de har dömt på rätt sätt. Besluten (27 av 186 ord

Mål: T 898-20 - Högsta domstole

Vi hoppas att Högsta domstolen ser norska statens ansvar för den globala klimatkrisen och förklarar oljelicenserna i Arktis ogiltiga, säger Frode Pleym, chef för Greenpeace Norge. Greenpeace Norden och Natur og Ungdom stämde redan 2016 den norska regeringen för att ha öppnat upp för oljeborrning i Arktis Högsta domstolen avgjorde idag en tvist mellan en villaägare i Botkyrka och ett byggföretag som anklagades för att ha saltat räkningen rejält. Villaägaren vann och domen stärker. Dricksvatten ska ses som en produkt, slår Högsta domstolen fast. Domen ökar möjligheterna för dem som drabbas av undermåligt dricksvatten att få skadestånd, men för landets kommunala vattenbolag får beslutet stora konsekvenser Högsta domstolens roll i amerikansk politik Ledare 2019-09-07 16.04. Janerik Larsson: När jag läser det som skrivs om utsikterna för president Donald J Trump att bli omvald den 3 november 2020 är det en kanske helt avgörande fråga som saknas: presidenten utser kandidaterna till USA:s högsta domstol

Högsta Domstolen anser dock att låten faller inom yttrandefrihetens ramar och skriver bland annat att Högsta domstolen konstaterar, med hänvisning till regeringsformen och Europakonventionen. Inför Högsta domstolens beslut tittar P3 Krim närmare på åtalet mot Frej Larsson som av hovrätten dömdes för olaga hot mot en polis efter en raplåt. Ladda ner (37 min, MP3) Min sida Finns.

Högsta domstolen - Wikipedi

 1. En inspelning från en polis kropamera under en transport av en misstänkt får användas som bevisning i domstol, enligt en dom i Högsta domstolen.
 2. När någon av Högsta Domstolens nio domare avgår eller avlider så utser den sittande presidenten ny domare och mandatet löper livet ut. Efter att Donald Trump fick möjlighet att utse hela tre nya domare utgörs nu domstolen av 6 konservativa domare och 3 liberala domare
 3. Tysklands högsta domstol stoppar godkännande av EU:s coronafond . Utrikes . 27 mars 2021 . Domare meddelade att ratificeringen inte ska verkställas i avvaktan på den federala konstitutionella domstolens beslut om ansökan gällande tillfälligt föreläggande

Högsta domstolen har i ett avgörande från 2004 slagit fast att det utgör ett oacceptabelt risktagande om en hivsmittad person har samlag utan kondom, också om den hivsmittade står under behandling Trots att tyska Sabine skrev sitt registreringsnummer med bindestreck istället för mellanslag när hon betalade för sin parkering slår Högsta domstolen nu fast att hon fullgjort sin. USA:s högsta domstol har gått med på att överväga om man återigen ska utdöma dödsstraff för Dzhokar Tsarnaev, som är skyldig till bomberna mot Boston Maraton 2013, skriver CNN. Tsarnaevs dödsstraff drogs tillbaka i fjol av en appellationsdomstol USA:s högsta domstol har dömt till it-jätten Googles fördel i en uppmärksammad rättstvist mot Oracle. Sex av de åtta domarna anser att Google GOOGL -0,11% Dagens utveckling inte bröt mot landets upphovsrättslagstiftning då bolaget använde Oracles programmeringsspråk java vid skapandet av.

Mål: B 1487-20 - Högsta domstole

Polens högsta domstol avslår Kinas begäran om utlämning av en svensk medborgare. Mannen är medlem i Falun Gongrörelsen, som Kinas regim betraktar som fientlig. Den svensk-kinesiske mannen. Högsta domstolen prövar inte alla slags mål. Det finns en Högsta förvaltningsdomstol, som motsvarar HD inom skatterätt, ärenden om tvångsvård och tvångsomhändertagande, miljörätt och andra förvaltningsfrågor. Dessutom finns ett antal specialdomstolar som har sina egna specialområden Högsta domstolen sysselsätter cirka 80 personer. Majoriteten av de anställda är rättskipningspersonal som har juristutbildning. Till kanslipersonalen som verkar i stöduppgifter hör cirka 30 personer. Högsta domstolen leds av presidenten, och de övriga medlemmarna i högsta domstolen kallas justitieråd Det meddelade Högsta domstolen under torsdagen. Målet handlar om 32 hus i skånska Svedala, som uppfördes av Myresjöhus mellan åren 1999 och 2003. De byggdes med så kallade enstegstätade, putsade fasader, en konstruktion som saknar luftspalt och innebär att puts läggs direkt på isoleringen Högsta domstolen - Nyheter, artiklar, reportage och video. Trumps reglering som nekar vård för transpersoner avvisas. Beslutet: Donald Trump får bygga muren mot Mexiko

Justitieråd - Högsta domstole

Domstol: Högsta domstolen Målnummer: Ö5918-11 Avdelning: 1 Referat: NJA 2013 s. 128 (alt. NJA 2013:18) Avgörandedatum: 2013-03-25 Rubrik: En 79-årig man har ansetts uppfylla villkoren för kvalificerad insolvens. Särskild hänsyn har då tagits till hans ålder och hälsotillstånd. Lagrum: 4 § skuldsaneringslagen (2006:548 Högsta domstolen prövar inte upphandlingstvisten mellan Menigo och fem skånska kommuner och Sydskånska Gymnasieförbundet. Kommunerna tvingas nu betala skadestånd på runt fem miljoner kronor plus Menigos rättegångskostnader Högsta domstolen konstaterar att en person som mot sin vilja utsätts för ett sexuellt närmande inte har något ansvar för att säga nej eller för att på annat sätt uttrycka sin motvilja

Mål: T 853-18 - Högsta domstole

Processen i hovrätt och Högsta domstolen har tidigare utgivits i tre upplagor med RÄTTEGÅNG VI som huvudtitel och i en fjärde upplaga med nuvarande huvudtitel. I boken behandlar f.d. justitierådet Lars Welamson den svenska civil- och straffprocessen i överinstans. I femte upplagan, som liksom den fjärde ombesörjts av f.d. justitierådet Johan Munck, kommenteras nytillkomna rättsfall. Högsta domstolen förklarar att det finns svenskt rättskipningsintresse och svensk domsrätt samt även i övrigt förutsättningar för den av Ryska Federationen väckta fastställelsetalan. Högsta domstolen avslår yrkandet ominhämtande av förhandsavgörande från EV-domstolen Domstolar i Sverige, det svenska domstolsväsendet, består av de allmänna domstolarna, förvaltningsdomstolarna och specialdomstolar. Allmänna domstolar De allmänna domstolarna består av tingsrätter, hovrätter och högsta domstolen. Om Högsta domstolen väljer att meddela prövningstillstånd, prövar målet och då finner att en person inte är skyldig till brottet ska denne inte heller avtjäna något straff för det. Finner de å andra sidan att det står utom rimligt tvivel att personen har begått brottet, ska denne avtjäna sitt straff Högsta domstolen bedömde att en avvägning mellan olika intressen måste göras och att det i detta fall ledde till att det inte fanns tillräckliga skäl för tvångsförsäljning av huset då det skulle innebära betydande olägenheter för familjen

Högsta domstolen - Åklagarmyndighete

 1. Högsta domstolens arbetsformer har sammanfattningsvis förändrats radikalt under den senaste tioårsperioden (se Svensson i SvJT 2002 s. 657 ff). Ombyggnad av Bondeska palatset. Att organisationen har krympt har skapat möjlighet att koncentrera Högsta domstolens verksamhet till en enda byggnad
 2. hÖgsta domstolens avgÖrande Högsta domstolen förklarar att bestämmelsen i 24 § första stycket 1 upphovsrättslagen, där inskränkningen i upphovsmannens ensamrätt är begränsad till avbildningar, inte ger Wikimedia rätt att från sin databas med fotografier av konstverk, stadigvarande placerade på eller vid allmän plats utomhus, överföra verken via internet till allmänheten
 3. I dag har nämligen Högsta domstolen en majoritet av domare som är utsedda av Republikanerna. Man kan helt enkelt inte acceptera de domare som i dag sitter i domstolen. Till och med den demokratiska talmannen Nancy Pelosi har kritiserat förslaget. Världsmästare i hyckleri

Verksamheten i Högsta domstolen - Åklagarmyndighete

 1. Här kan du läsa om processen i en domstol. Från anmälan i tingsrätten till överklagan till hovrätten och sedan eventuellt högsta domstolen..
 2. Högsta Domstolen fattar beslut om att utfärda, upphäva patenteringar. 21 § VPN är inte tillåtet på servern Om man bryter mot serverreglerna inklusive stäms så hamnar man i serverns Högsta Domstol
 3. HÖGSTA DOMSTOLENS AVGÖRANDE Högsta domstolen förklarar att det finns svenskt rättskipningsintresse och svensk domsrätt samt även i övrigt förutsättningar för den av Ryska Federationen väckta fastställelsetalan. Högsta domstolen avslår yrkandet om inhämtande av förhandsavgörande från EU-domstolen
 4. Bilder från Högsta domstolen. 15 december, 2013 / adastrastockholm. Vi vill till en början tacka så mycket justitierådet Ann-Christine Lindeblad för att hon tog emot oss och visade oss en del av hennes vardag

Så styrs USA: Högsta domstolen Samhällskunskap SO-rumme

Högsta domstolen är domför med fem justitieråd i följande fall: 1. I mål där Högsta domstolen har beviljat prövningstillstånd. 2. I mål där Högsta domstolen är första domstolsinstans. 3. I mål där talan väckts i hovrätt (istället för i tingsrätt) och överklagande har skett till Högsta domstolen. 4 Högsta domstolens sammansättning i utlämningsärenden . Det är regeringen som beslutar i ärenden enligt utlämningslagen och i vissa ärenden enligt internationella verkställighetslagen. Om en person inte går med på att utlämnas eller verkställa sin påföljd utomlands ska ärendet dock först prövas av Högsta domstolen.

Lista över ledamöter av Högsta domstolen (Sverige) - Wikipedi

Enkel sökning Avancerad sökning Senast publicerade Hjälp Domstol/Myndighe En omfattande polisutredning har gjorts för att utröna om Högsta domstolens ordförande, Stefan Lindskog, har gjort sig skyldig till grovt tjänstefel och jäv i ett av domstolens egna utslag

Det kan även vara så att en högre instans väljer att ta upp en delfråga i ett mål och förvisar resterande del till en annan instans. De domarna och domsluten kan vara något bökiga att läsa och förstå sig på i sitt färdiga skick. Högsta domstolen är mycket riktigt den sista instansen som prövar ett ärende Kan presidentvalet komma att avgöras av Högsta domstolen? Om resultatet är så jämnt att det leder till tvister i olika delstater kan det bli så Högsta domstolen är en av de viktigaste frågorna för många väljare i USA, och dess sammansättning är avgörande för amerikansk politik och lagtolkning.Me

 • Medius.
 • Hemofer med Mat.
 • Mel Metcalfe iii.
 • Hedins.
 • Fake Dubai.
 • Visa Philippines Swedish citizen.
 • Elementfärg colorama.
 • Base chat challenge.
 • Ture Sventons vän med fez.
 • Tungbascancer metastaser.
 • Coronavirus Rheinau.
 • Car sharing Stockholm.
 • Stell og personlig hygiene.
 • Kanada historia so rummet.
 • What happened to vern in stand By me.
 • Anemia test online.
 • Ture Sventons vän med fez.
 • How to manage Instagram followers.
 • Entusiastisk synonym.
 • Gävle kommun WiFi.
 • Belted Galloway Säljes.
 • Egenanställning.
 • ESP32 MAC address.
 • Blocket FRYSBOX Stockholm.
 • Which in a sentence.
 • Slime recept utan linsvätska.
 • Kpop Academy.
 • Sundsvalls museum.
 • Herr armband i silver med valfri gravyr.
 • Donauradweg Melk Wien.
 • Valgiserande osteotomi.
 • Samfällighetsförening bostadsrättsförening.
 • Yorkshire Terrier Welpen Züchter.
 • Tarjei Sandvik Moe.
 • The Iceman movie.
 • Egyptiska ord.
 • Vi vadi hotel betriebsgesellschaft mbh & co. kg.
 • Turkiets nationaldjur.
 • ASCUS betyder.
 • Röd metallic sprayfärg.
 • EU medborgare svenskt medborgarskap.