Home

Socialstyrelsen Lägesrapport 2022

Lägesrapport 2020 Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning - Lägesrapport 2020 (artikelnr 2020-3-6686) kan beställas från Socialstyrelsens publikationsservice www.socialstyrelsen.se/publikationer E-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se Fax: 035-19 75 29 Publikationen kan även laddas ner från www.socialstyrelsen.s SOCIALSTYRELSEN 106 30 Stockholm Telefon 075-247 30 00 Fax 075-247 32 52 socialstyrelsen@socialstyrelsen.se www.socialstyrelsen.se Socialstyrelsens nationella lägesrapport 2020-03-09 Socialstyrelsen lämnar härmed en uppdaterad nationell lägesrapport med anled-ning av händelsen covid-19. Lägesrapporten är indelad i underrubrikern Lägesrapport 2020 Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård samt tandvård Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård samt tandvård (artikelnr 2020-3-6667) kan beställas från Socialstyrelsens publikationsservice www.socialstyrelsen.se/publikationer E-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se Publikationen kan även laddas ner från www.socialstyrelsen.s

Socialstyrelsen har i uppdrag att årligen lämna lägesrapporter för olika områ-den inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. I denna lägesrapport presente-rar Socialstyrelsen en samlad bedömning av tillståndet och utvecklingen inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Resultatet baseras framfö Socialstyrelsens lägesrapport 2020 Rapport om tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård samt tandvård. Läs sidan 89 om tandvård. Tandvården har fortsatt högt förtroende, och speciellt den privata, enligt SKIs rapport Kompensation för förlorade subventioner i tandvårdens högkostnadsskyd

Uppdaterad 24 februari 2020 Publicerad 24 februari 2020 Med anledning av det rådande utbrottet av coronaviruset har Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten satt samman en nationell lägesrapport.. Lägesrapportering . Rapporten Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och tandvård - Lägesrapport 2021 hos Socialstyrelsen (pdf) berör säkerheten i vården. Den riktar sig till beslutsfattare på nationell nivå Socialstyrelsen och länsstyrelserna ning för personliga ombud och lämnar varje år en lägesrapport om utveckl-ingen av verksamheten och en ekonomisk redovisning för det år som gått till regeringen. Länsstyrelsernas uppdrag . Publicerad: www.socialstyrelsen.se, 2020

Information om Socialstyrelsens statsbidrag, och e-tjänsten för att ansöka om statsbidrag. För dig som vill ansöka om statsbidrag och företräder en organisation, länsstyrelse, kommun eller region och vill ansöka om statsbidrag Lägesrapport 2020. Socialstyrelsen; 2020. SOCIALSTYRELSEN 2021-03-02 3.1-39309/2020 2(3) Däremot är Socialstyrelsen tveksam till förslaget att fastställa fyra syften med fast omsorgskontakt i själva lagstiftningen. Myndigheten menar att varken funkt SOCIALSTYRELSEN 2020-05-05 Dnr 9.2-5676/2019 2(14) Lägesrapportens disposition Rapporten redogör för verksamhetens omfattning i antal kommuner och verk-samheter1, läget vad gäller PO, klienterna, kontaktorsaker m.m. Därefter följer en kort sammanfattning av länsstyrelsernas och Socialstyrelsens arbete unde I Socialstyrelsens rapport Vård och omsorg om äldre, lägesrapport 2020, ges en samlad bild av området. Rapporten är i huvudsak en sammanställning av andra rapporter

Coronapandemin 2 november 2020 05:32. Spara . Socialstyrelsen bekräftar: Lagren är I en lägesrapport för regionerna från februari framkom det att det bara fanns skyddsutrustning i lager. Socialstyrelsen har 130 000 000 kronor att fördela till ombudstjänster för 2020. Detta har lett till att Socialstyrelsen kunde genomföra en höjning av beloppet som utgår per årsanställning från 300 180 kronor till 402 638 kronor för år 2020

Socialstyrelsens lägesrapport 2020 - Tandläkare - Egen

Lägesrapport 23 juli 2020 Lägesrapport från omsorgsförvaltningen 23 juli. Inga nya fall av covid-19 För fjärde veckan i rad har inga nya fall av covid-19 konstaterats hos de som bor på kommunens särskilda boenden Lyssna Nu har Socialstyrelsens årliga rapport om insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning kommit. Sedan början av 2000-talet har Socialstyrelsen haft i uppdrag av regeringen att varje år lämna lägesrapporter för olika områden inom vård och omsorg. Årets rapport tar upp många viktiga frågor som psykisk ohälsa, utmaningar inom kompetensförsörjningen, utvecklingen.

Myndighetsrapport: God tillgång på vårdutrustning i

Av förordningen framgår att Socialstyrelsen, senast den 15 maj varje år, ska lämna en lägesrapport till regeringen om verksamheten med personligt ombud. Lägesrapporten ska redogöra för hur verksamheten har utvecklats under det gångna året, hur medlen har använts och dessutom innehålla en ekonomisk redo-visning Socialstyrelsen ska betala ut 3 500 000 kronor till verksamheten vid Prioriteringscentrum Linköpings universitet under 2019. Socialstyrelsen ska redovisa hur medlen har använts till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2020. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 3 500 000 kronor under 2019

Lägesrapportering och uppföljning - Patientsäkerhe

Lägesrapport om det nya coronaviruset (17 april) 2020-04-17 14:30 Coronaviruset Inga nya fall av sjukdomen covid-19 har konstaterats på Gotland i dag den 17 april. Vi kan alla hjälpas åt med att skydda de svagaste på SÄBO och vårdavdelningar genom att respektera besöksförbudet Lägesrapport Corona/covid19 10/9 2020. Lägesrapport Corona/covid19 10/9 2020. 10 september, 2020 Lyssna. Skriv ut; Viktiga punkter från dagens Socialstyrelsen konstaterar att antalet patienter på intensivvård är fortsatt lågt, just nu 13 personer i landet som helhet Region Dalarna publicerar varje vardag efter klockan 14:00 en lägesrapport om den aktuella covid-19-situationen i Socialstyrelsen har fördelat skyddsmasker från 2020-04 -07: Region.

Kontroller på gång på Stockholmskrogar | Norra SkånePraktisk handläggning av näsblödning - Läkartidningen

Statsbidrag inom folkhälsa, hälso- och - Socialstyrelse

 1. Lägesrapport nr 12. 30 mars 2020. michaelafletcher; 30 mars, 2020; Mot bakgrund av utbrott i Sverige av Covid-19 har Folkhälsomyndigheten utkommit med löpande rekommendationer. Socialstyrelsen har på Regeringens uppdrag till uppgift att samordna skyddsutrustning
 2. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 1 000 000 kronor under 2020. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 28 Till Socialstyrelsens disposition
 3. 2020-12-30 Lägesrapport december 2020 Program Framtidens vårdinformationsmiljö . 2 beslutade våren 2020 att avropa optionerna inom kemi, mikrobiologi, virologi, samarbete med Socialstyrelsen utifrån de verksamhetsbehov som identifieras i designarbetet av Millenium
 4. Psykisk hälsa och suicidprevention - Lägesrapport 2020 Lyssna För femte året i rad publicerar Folkhälsomyndigheten en sammanfattande lägesbild av utvecklingen inom området psykisk hälsa och suicidprevention

Socialstyrelsens termbank. Termbanken innehåller begrepp för fackområdet vård och omsorg. Begreppen har analyserats enligt terminologilärans metoder och principer och förankrats i bred remiss till kommuner, regioner, myndigheter och andra organisationer digheten och Skatteverket att under 2018-2020 utveckla ändamålsenliga och effektiva metoder för myndighetsgemensam kontroll för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet (diarienummer vid Regeringskansliet A2017/02422/ARM och A2017/00678/ARM). En del i myndighetssamarbetet är att ta fram en årlig lägesrapport Här kan du ansöka om intyg om legitimation och andra intyg, antingen via vår e-tjänst eller via webbformulär Please upgrade your browser. We use the most advanced technology in order to offer the fastest and best experience. Unfortunately, your browser is outdated and doesn.

Rapport från Socialstyrelsen om Vård och omsorg om äldre

Agera för säker vård, Kort om nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020-2024 hos Socialstyrelsen (pdf) För att beställa tryckt version av Kort om den nationella handlingsplanen. Act for safer healthcare, engelsk version av handlingsplanen (pdf) Huvudmännen tar fram egna handlingsplane Socialstyrelsen ska lämna en samlad redovisning till regeringen av de statsbidrag som har betalats ut enligt denna förordning. Redovisningen ska lämnas 1. den 30 juni 2021 för bidrag som har betalats ut till och med den 30 november 2020, och 2. den 20 december 2021 för bidrag som har betalats ut från och med den 1 december 2020 Handskar, munskydd och visir - jodå, det finns betryggande lager både i regioner, kommuner och hos Socialstyrelsen. Det blir inte som i våras, även om smittan ökar, försäkrar. Lägesrapport från Kalmars äldreomsorg, 8 januari 2021 Tidigare lägesrapporter 2020 Undermeny för Tidigare lägesrapporter 2020 Lägesrapport från Kalmars äldreomsorg, 11 septembe

Lägesrapport nr 19 till förtroendevalda 8 april 2020 Totalt har i landet identifierats 8419 (+726 jmf med gårdagen) smittade. Av dessa är 6780 (+38 jmf med gårdagen) intensivvårdade. Per idag har 678 (+87 jmfmed gårdagen) avlidit till följd av Covid-19. (FHM 14:00) SOCIALSTYRELSEN 106 30 Stockholm Telefon 075-247 30 00 Fax 075-247 32 52 socialstyrelsen@socialstyrelsen.se www.socialstyrelsen.se Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Högre växel i minoritetspolitiken - Stärkt samordning och uppföljning (SOU 2020:27) Kulturdepartementets dnr. Ku2020/01170/CS Psykisk hälsa och suicidprevention - Lägesrapport 2020. Publicerad den 13 april, 2021 21 april, 2021 Författare Admin. För femte året i rad publicerar Folkhälsomyndigheten en sammanfattande lägesbild av utvecklingen inom området psykisk hälsa och suicidprevention Lägesrapport covid-19 i Dalarna: 1 april. Pressmeddelande - 1 april 2020. Region Dalarna publicerar varje vardag efter klockan 14:00 en lägesrapport om den aktuella covid-19-situationen i länet på vår officiella webbplats regiondalarna.se

Socialstyrelsen bekräftar: Lagren är fyllda - Sydsvenska

 1. Årets lägesrapport från Socialstyrelsen har kommit. I den kan man bl a läsa att det är vanligare med långvarigt ekonomiskt bistånd bland personer med..
 2. Socialstyrelsens lägesrapport 2019. Få personer med funktionsnedsättning går vidare från daglig verksamhet till arbete eller studier, trots att ett övergripande mål med verksamheten bör vara att utveckla den enskildes möjlighet till arbete. Det visar Socialstyrelsens lägesrapport
 3. Socialstyrelsens kurser och webbutbildningar inom äldre, barn och unga, missbruk och beroende, psykisk ohälsa och läkemedel
 4. st 5 000 personer 2020
 5. 2020-03-12: Region Dalarna går upp i stabsläge med anledning av covid-19-situationen. 2020-03-11: Första fallet i Dalarna av det nya coronaviruset. Övrig informatio

Verksamhet med personligt ombud till - Socialstyrelse

 1. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators.
 2. 2020-03-31 10:41 Trafik och infrastruktur Årets sommartidtabell för kollektivtrafiken gäller från och med söndag 14 juni till och med lördag 15 augusti 2020. De viktigaste ändringarna jämfört med tidigare år sammanställs här. Lägesrapport om hälso- och sjukvårdens arbete med det nya coronaviruse
 3. Stockholms kommun | 13 mar 2020. LIVE-TV: Ny lägesrapport om coronaviruset - se myndigheternas pressträff här . Coronaviruset. Visa alla artiklar. Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB bjuder in till en gemensam pressträff om coronaviruset
 4. Socialstyrelsens lägesrapport för SVF 2016 Sidan publicerades 30 november 2016 Arbetet med de standardiserade vårdförloppen (SVF) har enligt Socialstyrelsen goda förutsättningar att bidra till en mer integrerad och sammanhållen cancervård
 5. Socialstyrelsen ska inom ramen för satsningen på att förebygga och behandla kroniska sjukdomar lämna en lägesrapport om utvecklingen av vården senast den 30 november 2016 respektive 2017. I rapporteringen ingår också att lämna förslag på insatser för att utveckla vården för personer med kroniska sjukdomar
 6. Enligt Socialstyrelsens årliga lägesrapport om vård och omsorg om äldre för 2017 ökade mellan 2010 och 2015 antalet personer 65 år eller äldre . 5 med 200 000 personer till nästan 2 000 000, eller 20 procent av befolk- Skr. 2017/18:280 ningen

Socialstyrelsen bekräftar: Lagren är fyllda - H

Tillbaka till socialstyrelsen.se. Socialstyrelsens data för jämförelser. Socialstyrelsens data för jämförelser. PxWeb 2020 v1 >> Nationella indikatorer för hälso- och sjukvård. 1 Välj tabell. 2 Välj variabel. 3 Visa tabell. Nationella indikatorer. Samverka för barns bästa - en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer, hos Socialstyrelsen. Samverkan kring barn och unga, tema på Kunskapsguiden. Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, hos Socialstyrelsen. Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning - Lägesrapport 2019, hos Socialstyrelsen Covid-19: Samlad lägesrapport vecka 49 Under veckan har det skett en minskning av antalet nya fall, vilket kan vara en effekt av de lokala allmänna råden. Men belastningen på vården är fortsatt hög med många som vårdas på sjukhus och i intensivvården

Lägesrapport 23 juli 2020 - Värnamo kommu

LIBRIS titelinformation: Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2015 - Bilaga 2: Fyra år med patientsäkerhetsberättelsen [Elektronisk resurs Crust/dbeat/hc band from Sweden since 2008. This is their first full length album, after a few demos/EPs. Released on May 2020 (vinyl format) by Phobia Recor.. Socialstyrelsens lägesrapport 2018. Tweet. Till toppe Vård och omsorg om äldre - lägesrapport 2016 redovisar tillståndet och utvecklingen inom vård och omsorg om äldre inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Avsikten med rapporten är att ge en samlad bedömning av de olika verksamhetsområdena. Rapporten visar bland annat följande

Ny lägesrapport från Socialstyrelsen - Nkcdb - Nationellt

 1. Lägesrapport från inventeringen av varg vintern 2019-2020. Relaterat. Djur - Jakt och vilt - Stora rovdjur - Varg Förändringar av vargstammen i Värmlands län. Djur - Jakt och vilt - Stora rovdjur - Viltskador Exempelvis frågor och svar om skyddsjakt på rovdjur
 2. Vi har den 26 oktober 2020 gjort en uppdatering som kräver att samtliga användare vid sitt nästa inloggningstillfälle uppdaterar sin 4-siffriga pinkod till ett 12-ställigt lösenord. Om du inte redan har gjort detta behöver du klicka på länken Glömt ditt lösenord? och följa instruktionerna för att uppdatera ditt lösenord
 3. Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2014:2 (Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning) och 2011:12 (Grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre) har tagits fram som rekommendationer för ett normalläge

Ändringsbeslut 2019-03-28 Myndighet Socialstyrelsen

Den nya lägesrapportfilmen från E4 Förbifart Stockholm visar vad som hänt i projektet under hösten och vintern 2020. Trafikverkets Johan Brantmark, Beatriz M.. Minnesanteckning, mötesdatum 2020-05-29 Närvarande: Tobias Appelgren Emma Hargeby Lena Jacobsson Sissela Liljeqvist, ordf Nenad Petrovic Erik Wåhlin Magdalena Öhlund, sekr Frånvarande: Einar Blom, Anette Möller 1. Föregående protokoll Gicks igenom och lades till handlingarna 2. Övriga frågor Beroenderåd Medlemmar i.

Sök publikationer — Folkhälsomyndigheten

I denna lägesrapport redovisar Socialstyrelsen tillståndet och utvecklingen inom vård och omsorg om personer 65 år eller äldre Lägesrapport 2020 Vård och omsorg om äldre Vård och omsorg om äldre - Lägesrapport 2020 (artikelnr 2020-3-6603) kan beställas från mätning, som gjordes 1 juni 2016 till 31 maj 2017 02 nov. 2020, 05.32 Men Socialstyrelsen har också ansvar för att det finns tillräckligt med skyddsutrustning. I en lägesrapport för regionerna från februari framkom det att det bara fanns skyddsutrustning i lager för att vårda ett hundratal patienter Läs mer om olika datakällor för avlidna i covid-19 i Socialstyrelsen faktablad. Kommuntillhörighet. Kommuntillhörighet för fallen baseras på data från folkbokföringen med den information som fanns tillgänglig i början av maj 2020, vilket gör att det kan finnas skillnader mellan den regionala rapporteringen och data som presenteras här Arkiv över veckorapporter 2020. Veckorapport covid-19 vecka 53, publicerad 8 januari 2021 (PDF, 1,5 MB) Specialavsnitt: jämförelse mellan olika mått på covid-19-dödsfall; Veckorapport covid-19 vecka 52, publicerad 30 december 2020 (PDF, 1,9 MB Västmanlands län | 13 mar 2020. TV: Ny lägesrapport om coronaviruset - se myndigheternas pressträff här . Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB bjuder in till en gemensam pressträff om coronaviruset. I dag medverkar även Skolverket

 • ARK Troodon.
 • Julblommor 2019.
 • Selbstversorger Bauernhof Urlaub.
 • McDonald's jobs application online.
 • DTV login.
 • Bibelhistoria.
 • Justera självstängande gångjärn.
 • Ferienwohnung Schluchsee.
 • Annie Parisse The Following.
 • New Lord of the Rings game.
 • Bianca Ingrosso hat.
 • Begegnungen B1 VK.
 • Quinoaflocken waschen.
 • Karategrad.
 • Johanna Kajson bröllopsbok.
 • Horoscope by birth date.
 • ROCD.
 • Sea Street Sushi Umeå meny.
 • Rosmarin Käufen Lidl.
 • Hur länge håller rabarberpaj i kylen.
 • Ronneby Brunn påsk.
 • Antikens Grekland frisyrer.
 • Dragomirs instrument nai.
 • Panama City to San Blas bus.
 • Watch the walking dead season 8 online free.
 • USANS Wikipedia.
 • Köttfärsbiffar i sås.
 • Tornbo Möbler.
 • IPad iCloud bypass.
 • Relationshandling anläggning.
 • Tandhål beteckning.
 • Kullarnas kennel.
 • Röstterapi logoped.
 • IPhone 6S Plus skärmbyte.
 • Kleine Koje Norderney.
 • Instabridge APK gratis.
 • Mest hemsökta hus.
 • VVS montör lön.
 • Brandon Jackson death cause.
 • Hur använder man fotskrapa.
 • Mangalica.